Rörvik Timber AB

Angående Rörvik Timbers teckningsoptioner 2009/2013

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:19 CET

Som ett led i Rörvik Timbers rekonstruktion beslutade en extra bolagsstämma i bolaget den 15 december 2009 att emittera 1.000.000 teckningsoptioner (benämnda serie 2009/2013). Varje teckningsoption berättigade initialt till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Teckningsoptionerna tecknades av Södra Skogsägarna ekonomisk förening.

I samband med Rörvik Timbers rekonstruktion har antalet aktier ökat från 13.863.506 aktier till 624.492.382 aktier genom ett antal nyemissioner, bland annat en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Med anledning av företrädesemissionen har Rörvik Timber genomfört en omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till. Bolaget offentliggjorde den 21 april 2010 att varje teckningsoption efter omräkning berättigar till teckning av 16,17 nya B-aktier till en teckningskurs om 0,60 kr per aktie. Teckningsoptionerna kan således för närvarande komma att öka antalet B-aktier med 16.170.000 och aktiekapitalet med 8.085.000 kronor, motsvarande en ökning av antalet utestående aktier med högst cirka 2,6 procent.

Innehavaren av ovannämnda teckningsoptioner har ifrågasatt omräkningen av teckningsoptionerna. För att säkerställa att såväl aktieägarna som innehavaren av teckningsoptionerna behandlas på ett korrekt sätt har det överenskommits att låta omräkningen av teckningsoptionerna prövas och fastställas av en skiljenämnd.

Storleken på den utspädning som teckningsoptionerna slutligen kan komma att medföra beror således på utgången i skiljeförfarandet. Bolaget bedömer dock att teckningsoptionerna kommer att berättiga till teckning av sammanlagt 16,17 – 25,13 miljoner nya aktier, motsvarande en ökning av antalet utestående aktier med högst cirka 2,6 – 4,0 procent.

Huskvarna den 19 november 2010
Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45
Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se
_______________________________________________________________________

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.


Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08,55 den 19 november 2010.