Skandia

Angående Skandia Livs skiljeförfarande mot Skandia samt Föreningen Grupptalan mot skandias insyn och påverkan på processen

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 14:05 CEST

Skandia Liv har tidigare principiellt enats med Skandia om att frågan om eventuell olovlig vinstutdelning i samband med att Skandia överlät sin kapitalförvaltningsverksamhet till Den norske Bank, skall prövas i skiljenämnd. Parterna har också sedan tidigare varit överens om att det är viktigt att processen genomförs på ett sådant sätt att såväl höga juridiska kvalitetskrav som hög ambition om öppenhet kan iakttas.

Inför den stundande skiljedomsprocessen har Skandia Liv gett advokatfirman Cederquist – främst företrädd av advokat Olof Nilsson – i uppdrag att föra Skandia Livs talan. För Skandia Livs räkning har utredningar genomförts av juristprofessorn Jan Kleineman och av Lenner & Partner Corporate Finance AB.

Skandia Liv har även engagerat advokat Stefan Lindskog, som förra året på konsumentombudsmannens uppdrag utredde frågan. Hans uppdrag nu syftar till att tillfredsställa pensionstagarnas intresse av transparens i processen. Det innebär att han löpande får tillgång till Skandia Livs processmaterial och rättsliga överväganden. Lindskog har rätt att offentliggöra sin uppfattning om hur samtliga ca 1,2 miljoner livspararnas intressen tillvaratas.

Skandia Liv har sedan en tid fört diskussioner med Föreningen Grupptalan mot Skandia, som företräder ca 16 000 medlemmar, om olika alternativ till insyn i och påverkan på skiljeprocessen i syfte att stärka legitimiteten och öppenheten kring processen. Föreningen har erbjudits att löpande få information om processen – utan att affärshemligheter röjs – av Stefan Lindskog. Genom Stefan Lindskog kommer Föreningen inte minst få goda möjligheter att lämna synpunkter på den rättsliga argumentationen i processen.

Föreningen Grupptalan mot Skandia har accepterat detta erbjudande. Föreningen kommer därför att återkalla den talan mot Skandia som inletts i Stockholms tingsrätt.

Anders Keller, vice ordförande i Föreningen, säger i en kommentar:

- Vi får nu den möjlighet till insyn och påverkan som vi krävt. Vi är mycket tillfredsställda över att det sker en kvalificerad juridisk bedömning av sakfrågan.
- Vi kommer att mycket noga följa hur processen förs, genom vårt juridiska ombud advokatbyrån Bratt & Feinsilber och kommer förstås att reagera mycket tydligt om vi finner anledning därtill. Skulle Skandia Liv mot förmodan inte leva upp till sitt ansvar kvarstår möjligheten för Föreningen att själv gå till domstol med saken.

Urban Bäckström, VD för Skandia Liv:

- Jag är mycket glad över att Stefan Lindskog accepterat detta uppdrag. Det är av stort intresse för mig att alla Skandia Livs kunder känner tilltro till förfarandet. Skandia Liv agerar på samtliga livsparares vägnar.
- Att Föreningen Grupptalan mot Skandia nu drar tillbaka sin stämningsansökan visar tydligt att man anser att den förestående skiljedomsprocessen kommer att seriöst pröva frågan om olovlig vinstutdelning. Jag ser med tillfredsställelse att Föreningen på detta sätt får en aktiv roll i sammanhanget.

Stefan Lindskog:

- Det centrala för mig blir att följa förfarandet och förvissa mig om att det är kvalitetssäkrat och uppfyller alla de krav som livspararna har rätt att ställa.

Kontaktpersoner:
Urban Bäckström tel 08 - 788 1000
Anders Keller tel 070- 774 68 03
Stefan Lindskog tel 031- 771 2100 eller 08 – 507 20 000