Fagersta kommun

Angående Skolinspektionens tillsyn i Fagersta

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2010 13:01 CEST

Skolinspektionen har i början av året genomfört en tillsyn i Fagersta kommun av förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen samt barn- och ungdomsutbildningen. Vid tillsynen tittar Skolinspektionen på i vilken mån verksamheten ger förutsättningar för barn och ungdomar i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna, till exempel styrdokumenten, ställer på verksamheten.

 Tillsynen inriktas på fyra huvudområden: Måluppfyllelse och resultat, Trygg lärandemiljö, Ledning och utveckling samt Tillgång till utbildning. Den rapport som sedan görs fokuserar på det som måste utvecklas och förbättras, men några goda exempel kom fram muntligt, till exempel arbetet med värdegrunden och stödet till elever som behöver extra stöd.

 Skolinspektionen har dels kommit fram till brister som måste åtgärdas för varje enskild skola, dels brister som måste åtgärdas inom kommunens ansvarsområde.

 Brister inom kommunens ansvarsområde som måste åtgärdas

 • Alla elever ges inte möjlighet att nå lägst målen för utbildningen
 • Kommunens planer mot kränkande behandling uppfyller inte författningarnas krav
 • Personalen har inte i tillräcklig omfattning adekvat utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver eller för den verksamhet de arbetar i
 • Rektorerna följer inte i tillräcklig omfattning upp kunskapsresultaten i grundskolan och verksamheten i fritidshemmen
 • Kommunen följer inte i tillräcklig omfattning upp, och utvärderar de olika verksamheterna
 • Studiehandledning på modersmålet ges inte till alla elever i kommunen som behöver det

 Brister inom förskoleverksamheten som måste åtgärdas

 • Personalen inom förskolan har inte i tillräcklig omfattning relevant utbildning
 • Barn i förskolan med annat modersmål än svenska ges inte möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål
 • Förskolan planer mot kränkande behandling uppfyller inte författningarnas krav
 • Kommunen ger inte lättåtkomlig och tydlig information till föräldrar om rätten till allmän förskola för 4- och 5-åringar (från och med den 1 juli 2010 även för 3-åringar)

 Brister inom skolbarnomsorgen som måste åtgärdas

 • Personalen i fritidshemmen har inte i tillräcklig omfattning relevant utbildning
 • Fritidshemmens planer mot kränkande behandling uppfyller inte författningarnas krav
 • Kommunen och rektorerna följer inte upp och utvärderar verksamheten i fritidshemmen
 • Kommunen utvärderar inte kontinuerlig gruppernas sammansätting i fritidshemmen

Fagersta kommun fick en tillsyn genomförd av Skolinspektionen år 2005, och några av bristerna som då upptäcktes är fortfarande kvar att åtgärda. Kommunens ansvar är nu att ta fram en handlingsplan till Skolinspektionen, där man talar om hur man planerar att åtgärda bristerna. Handlingsplanen ska vara Skolinspektionen tillhanda i juli 2010.

 Ove Nilsson, ordförande i utbildnings- och fritidsnämnden, säger:

-Det är bra att få en redovisning från Skolinspektionen. Vi är inte nöjda med resultaten, och vi har redan börjat arbeta med några av bristerna. Vi ska nu analysera resultaten i rapporten och börja arbeta med åtgärder. Vi har givetvis som mål att alla barn ska nå sina kunskapsmål, och vi ska göra allt som står i vår makt för att genomföra detta.