Sveriges Kommuner och Landsting

Angelägna satsningar på förskola och yrkesvux

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 15:04 CEST

-Regeringens satsning på fortbildning av förskollärare och barnskötare kan förstärka förskolan som en plats för lek och lärande. Satsningen bör anpassas till lokala förhållanden och regelverket behöver bli smidigare än för lärarlyftet.

Det säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, i en kommentar till regeringens förslag om 200 miljoner kronor under tre år i kompetensstöd till förskolepersonal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar också stora delar av förslaget om en barnomsorgspeng som harmoniserar barnomsorgens och grundskolans regelverk.

Föräldrarna ges möjlighet att välja barnomsorg i både enskild och kommunal regi även i en annan kommun. SKL anser också att det ska vara möjligt att ha barnomsorg i två kommuner vid växelvist boende. Enligt förslaget ska de nya reglerna gälla från 1 juli 2009.

-Tidsplanen för genomförandet kan var snäv för en del kommuner och vi motsätter oss förslaget att kommunen ska vara skyldig att informera om innehållet i de enskilda verksamheterna. Det är tillräckligt att kommunen informerar om förekomsten av verksamheten, säger Anders Knape.

SKL har inga invändningar mot regeringens förslag att den allmänna förskolan vidgas också till treåringar, förutsatt att kommunerna kompenseras för de ökade kostnader detta medför.

I budgetpropositionen föreslår regeringen en satsning på yrkesutbildning inom gymnasial vuxenutbildning till en kostnad av en miljard kronor under tre år.

-Yrkesvux har en viktig roll att fylla oavsett ekonomiskt läge. För kontinuiteten i utbildningen är det därför centralt att medel också kommer att avsätts i en kommande högkonjunktur, säger Anders Knape.

SKL välkomnar även regeringens strategi för entreprenörskap. Där ingår bland annat att utveckla styrdokument och sprida goda exempel inom utbildningssystemet om ungas olika sätt att förverkliga sina idéer i ekonomiska, sociala eller kulturella sammanhang.

Reservationer på delar av beslutet lämnades av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Läs hela betänkandet Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (Ds 2008:56) här.

För mer information: Utredare Malin Annergård Pierrou, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08- 452 79 38, e-post: malin.pierrou@skl.se
Utredare Mats Söderberg, 08-452 79 42, e-post: mats.soderberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01