Vägverket

Anläggningsbranschen måste utvecklas

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 11:12 CET

Idag inleddes arbetet med att förnya och utveckla den svenska anläggningsbranschen. Banverket och Vägverket har initierat satsningen, som stöds av de tre stora entreprenörerna.

Det finns stora problem inom anläggningsbranschen. I Byggkommissionens slutbetänkande som lades fram tidigare i år står det mycket klart. Bristande konkurrens, Kartellanklagelser, Oacceptabel kostnadsutveckling, Bristande kvalitet, Förseningar och kostnadsöverskridanden är några av de brister som konstaterats.
– Vi kan inte stillasittande titta på när Byggkommissionen har identifierat dessa stora brister. Vi äger problemet och har ansvar och befogenheter att ta itu med det, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö och Banverkets generaldirektör Bo Bylund. De båda organisationerna är landets största beställare som drabbas av stora kostnadsökningar och minskad trovärdighet när stora projekt blir försenade och fördyrade.

Tillsammans med övriga aktörer ska man skapa förutsättningar för en förändring och förnyelse i branschen. Arbetet är avgränsat till att omfatta väg- och järnvägsanläggningar samt de aktiviteter som fordras för planering, projektering, byggande, underhåll och drift.
– Vi vill med detta initiativ manifestera att problemen tas på allvar och att vi tillsammans med branschen gör någonting åt dem, säger Ingemar Skogö och Bo Bylund.

Anläggningsbranschens förnyelseforum etableras som ett gemensamt diskussions- och rådgivningsorgan för högsta ledningen hos aktörerna i branschen. Intresserade företag och myndigheter är välkomna att delta i detta forum.
– Vi har utsett Öresundkonsortiets VD Sven Landelius till ordförande i detta forum, säger de.
Det viktigaste är att komma fram med konkreta åtgärder, och därför arbetar de båda verken och entreprenörerna tillsammans för att upprätta gemensamma visioner och mål.

– 2010 ska vi kunna se påtagliga resultat av arbetet. Därför är det glädjande att vårt initiativ tagits emot positivt av entreprenörerna, och att NCC, Skanska och Peab finns med i arbetet från början. Nu återstår att få fler företag engagerade, säger Ingemar Skogö och Bo Bylund.

Kontakta:

Bo Bylund
Generaldirektör, Banverket
0243 - 44 54 00
070 - 581 82 40
bo.bylund@banverket.se

Ingemar Skogö
Generaldirektör, Vägverket
0243 - 751 40
070 - 597 51 40
ingemar.skogo@vv.se

Lars Redzter
Banverket
0243 - 44 56 86
070 - 724 56 87
lars.redzter@banverket.se

Hans Ingvarsson
Vägverket
0243 - 756 88
070 - 688 85 68
hans.ingvarsson@vv.se

Huvudkontoret