Skandia

Anmälan till åklagare av tidigare befattningshavare hos Skandia

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 15:36 CET

Skandias styrelse har tidigare informerat om att framkommit information
rörande kostnader för bostadslägenheter, vilken ger skäl att överväga
rättsliga åtgärder från Skandias sida riktade mot ett begränsat antal
tidigare ledande befattningshavare. Advokaten Otto Rydbeck, som
tillsammans med auktoriserade revisorn Göran Tidström leder den
utredningsgrupp som tillsatts av Skandias styrelse, fick styrelsens
uppdrag och mandat att ytterligare klarlägga fakta, pröva vilka
rättsliga och övriga åtgärder som han finner lämpliga samt att vidta
dessa.

Den fortsatta utredningen har nu kommit så långt att det finns skäl att
anta att tre f.d. ledande befattningshavare gjort sig skyldiga till
trolöshetsbrott mot Försäkringsaktiebolaget Skandia. I linje med vad som
föreskrivs i Finansinspektionens allmänna råd, har därför Otto Rydbeck
idag anmält dessa personer till överåklagare Christer van der Kwast hos
Riksåklagaren.

Vad som framkommit gäller kostnader för "överrenoveringar" av
bostadslägenheter i Stockholm som hyrts av personer som tidigare varit
ledande befattningshavare hos Skandiakoncernen och anhöriga till sådana
personer. Kostnaderna för renoveringarna har felrubricerats för att
kunna döljas i redovisningen. Förmånen av renoveringarna har inte heller
redovisats till skattemyndigheten.

Det är viktigt att framhålla att det som nu uppdagats inte ekonomiskt
belastat Skandia Liv och Skandia Livs kunder, utan i en helhet hänför
sig till det börsnoterade Skandia. Storleken på aktuella
"överrenoveringar" kan uppskattas till 8 MSEK. Dessa kostnader har
således helt belastat moderbolaget Skandia.

Otto Rydbecks och Göran Tidströms slutrapport beräknas vara klar inom
tre veckor. Den kommer att offentliggöras i sin helhet.

Närmare upplysningar:
Advokat Otto Rydbeck, Setterwalls Advokatbyrå tel 08-598 890 00