Arbetsmiljöverket

Anmälda arbetsskador ökade 2010 - men är fortfarande lägre än 2008

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 13:10 CET

Efter en flerårig minskning, ökade antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar 2010, enligt en första sammanställning av Arbetsmiljöverket. Jämfört med 2009 handlar det om en ökning, men anmälningarna är fortfarande lägre än 2008 års nivå.

Arbetsolyckor som medfört frånvaro har ökat med 10 procent och olyckorna till och från arbetet med 18 procent.

Sett i ett längre perspektiv från 2003 och framåt, har antalet anmälningar sjunkit. Arbetsolyckor med frånvaro minskade med 20 procent perioden åren 2003-2009. Men nu har alltså den positiva utvecklingen vänt. Ökningen är ungefär lika stor bland kvinnor som bland män. Även arbetssjukdomarna, som minskade med hälften från 2003 fram till och med 2009, har ökat något.  För arbetssjukdomarnas del ligger summan totalt sett dock fortfarande mycket lågt, ungefär på samma nivå som när statistikdatabasen inrättades 1979.

Arbetsmiljöverket håller nu på att analysera statistiken för 2010.

Utvecklingen på en övergripande nivå ser ut så här:

(Se tabell i bifogade PDF-fil)

Dödsolyckorna som var rekordlågt 2009 ökade från 35 bland arbetstagarna till 49 år 2010. Tre egenföretagare omkom i arbetsolycka, vilket är hälften så många som under 2009 och mindre än en fjärdedel jämfört med 2008. Värst drabbade branscher var bygg, följt av tillverkning och transport. Inom jord- och skogsbruket har dock färre omkommit än under åren innan, fem 2010 mot sju år 2009 och hela 13 år 2008.

Uppgifterna bygger på tidig statistik och avser arbetsolyckor och arbetssjukdomar, som anmäldes under respektive år. Den officiella arbetsskadestatistiken för 2010 publiceras i slutet på maj och grundar sig på det år skadan skedde. Skillnaden som kan uppstå är endast relevant beträffande olyckor.

Eventuella frågor besvaras av Arbetsmiljöverkets svarstjänst, tel 010-730 90 00

./. BILAGOR: 1)förklaringar 2) anmälningar inkomna åren 2003-2007

BILAGOR:

1) Förklaringar

Det finns flera sätt att spegla den arbetsrelaterade ohälsan:

■ Uppgifterna ovan utgör anmälningar av arbetsskador till Försäkringskassan (FK) enligt lagen om arbetsskadeförsäkring, som också ligger till grund för Arbetsmiljöverkets nationella arbetsskadestatistik.

Undersökningen om arbetsorsakade besvär som genomförs av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket vartannat år. Tilläggsfrågor ställs till ett statistiskt urval av den sysselsatta befolkningen, som uppgett att de under senaste året haft besvär till följd av förhållandena i arbetet. Här ingår även frågor om olycka eller sjukdom anmälts till Försäkringskassan (FK). Endast 14 procent av de som haft besvär hade gjort anmälan (2010 års undersökning).

■ Arbetsskador som godkänts av FK. Endast en liten andel av anmälningarna leder till att livränta utbetalas. År 2009 godkände FK ca 2 000 arbetsolyckor och ca 1000 arbetssjukdomar.

■ Arbetsskador som godkänts av AFA Försäkrings olika avtalsförsäkringar. Cirka tre miljoner anställda omfattas av minst en av dessa försäkringar.

■ Dödsolyckor och allvarliga olyckor/tillbud i arbetet ska utan dröjsmål anmälas av arbetsgivaren direkt till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljöförordningen (AMF) 2 §, och leder ofta till att arbetsstället inspekteras. Utredning av vad som kan ha legat bakom olyckan görs alltid vid svåra olyckor.  Anmälningarna enligt AMF utgör dock inte en statistikkälla utan fyller en viktig roll för Arbetsmiljöverkets obligatoriska tillsyn.

 

2) Inkomna anmälningar 2003-2007

(se tabell i PDF-fil)