Stockholms Läns Landsting

Anmälningarna till Patientnämnden ökade under 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:36 CET

Antalet ärenden som anmäldes till patientnämnden i Stockholms län ökade med sex procent under förra året. Sammanlagt hanterade nämnden 5 062 ärenden. Den största ökningen av klagomål, 20 procent räknat över hela året, gäller akutsjukhusen som står för ungefär fjärdedel av nämndens alla ärenden. Antalet ärenden som rör primärvården är ungefär lika stor, men har minskat med ungefär fem procent.

Patientnämndens arbete med klagomål och synpunkter leder ofta till att vårdgivarna får kännedom om hur organisation, bemötande och rutiner uppfattas av patienter och anhöriga. Nämndens dialog med vårdgivarna kan därför bidra till att brister blir åtgärdade, så att inte fler patienter drabbas av liknande problem.

– Under den första delen av året såg vi en ännu kraftigare ökning av antalet anmälningar. Men vårdgivarna visar ett ökat intresse att ta del av patienternas och nämndens synpunkter. Därför har den löpande dialogen under året lett till att ökningstakten minskade under den andra halvan av 2006, säger Patientnämndens förvaltningschef Åsa Rundquist.

Den största andelen synpunkter och klagomål, 1 555 ärenden, gäller behandlingsfrågor. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2005. Problem relaterade till behandlingen ökade inom akutsjukvården, primärvården och tandvården, medan de minskade något inom den psykiatriska vården.

Även ärenden som rör bemötande ökade, med 14 procent till 659 ärenden. Klagomålen mot bemötande på akutsjukhusen och psykiatrin ökade kraftigt. För övrig vård ses inga större skillnader.

Sammanlagt 656 ärenden gällde tillgängligheten inom vården. Det är en liten minskning jämfört med 2005. Även här skiljer sig bilden mellan olika vårdverksamheter. Kritiken mot tillgängligheten ökade till exempel för akutsjukhusen, men minskade avsevärt för primärvården.

– Av allt att döma har tillgängligheten inom primärvården förbättrats, genom att det är enklare att komma i kontakt med vården per telefon, säger Åsa Rundquist.

Patientnämnden har även ansvar för att utse stödpersoner åt tvångsvårdade patienter. Antalet patienter som önskar detta stöd ökade under förra året


För ytterligare information
kontakta Patientnämndens förvaltningschef Åsa Rundquist, 08-690 67 15.

Rapporten finns tillgänglig på Patientnämndens webbplats: http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=1268