Riksdagen

Anmälningsplikt krävs för att hindra våld vid idrottsarrangemang

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 17:25 CEST

Justitieutskottet föreslår att regeringen snarast ska återkomma med ett förslag om att införa anmälningsplikt för personer som har tillträdesförbud eller som dömts för våldsbrott eller ordningsstörning i samband med idrottsevenemang. Personerna ska kunna beordras att anmäla sig hos polisen vid tidpunkten för sådana arrangemang. Enligt utskottet ska en anmälningsplikt kunna införas 2012. Regeringspartiernas utskottsledamöter liksom Sverigedemokraternas utskottsledamot reserverar sig.

Regeringen har tillsatt en utredare som löpande ska lämna förslag för att motverka idrottsrelaterad brottslighet. Men justitieutskottet menar i ett utskottsinitiativ att det saknas en prioriterad åtgärd i utredningsdirektivet, anmälningsplikt. Utskottet menar att en anmälningsplikt skulle ge större möjligheter att hålla kända bråkmakare borta från arenorna och att undvika bråk, våld och skadegörelse som uppkommer i samband med idrottsevenemang. Frågan om anmälningsplikten ska därför utredas med prioritet. Regeringen bör sedan snarast återkomma till riksdagen med ett förslag till anmälningsplikt som ska träda i kraft 2012. Men anmälningsplikten ska utformas i enlighet med de regler som gäller ifråga om grundlagsfästa rättigheter enligt regeringsformen och Europakonventionen, menar utskottet. Åtgärden måste utformas så att den inte går längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet. Sedan tidigare innebär lagen om tillträdesförbud att en person kan förbjudas att besöka ett idrottsarrangemang som anordnas på en idrottsanläggning. Förbudet är möjligt om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att personen kommer att begå brott under idrottsarrangemanget.

Utskottsinitiativet som lagts fram av Socialdemokraterna stöds även av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Sverigedemokraternas ledamot vill i stället ge en utredare i uppdrag att prioritera frågan om anmälningsplikt samt vissa andra angivna åtgärder och återkomma med resultat så att ett lagförslag eventuellt kan införas om invändningarna däremot inte väger över. Utskottets förslag fattades med utskottsordförande Kerstin Haglös (S) utslagsröst sedan Sverigedemokraternas ledamot avstått från att rösta i den slutgiltiga omröstningen.

Anmälningsplikten kan kränka rättigheter om rörelsefrihet Eftersom anmälningsplikten väcker principiellt viktiga frågor om grundlagsfästa rättigheter om rörelsefrihet menar utskottsledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna att frågan kräver noggranna avvägningar. Regeringspartiernas utskottsledamöter reserverar sig därför mot utskottets förslag. Den nationella samordnaren som regeringen har tillsatt kan, inom ramen för sitt uppdrag, ta upp frågan om anmälningsplikt och lämna ett förslag så fort frågan är färdigutredd. Det är ovanligt att styra en utredning att komma fram till ett visst förslag. Det normala och rimliga är istället enligt regeringspartiernas utskottsledamöter att låta den tillsatta utredaren se över frågan och därefter avgöra om något förslag ska läggas. Det är inte lämpligt att på förhand ange att regeringen ska återkomma även om exempelvis Lagrådet i sitt yttrande skulle säga nej till ett förslag om anmälningsplikt.

För mer information: Ring Anders Bergene, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 53 82. Justitieutskottets ledamöter   Planerad dag för debatt och beslut: Dag för debatt och beslut är inte bestämd.

Dokument

  • Justitieutskottets betänkande 2010/11: JuU28 Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang
  • Mer om förslagetAlf Kronvall
Informationsenheten, tfn 08-786 51 38, 020-349 000