Perbio Science AB

Anmodan

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 14:00 CEST

Till minoritetsaktieägarna i Perbio Science AB (publ)

FSII Sweden Holdings AB, org nr 556643-8072, (”Fisher”) äger minst 93,6 % av samtliga aktier i Perbio Science AB (publ), org. nr. 556567-0626 (”Perbio”), representerande motsvarande andel av röstetalet för samtliga aktier i Perbio. Enligt 14 kap 31 § aktiebolagslagen äger Fisher därför rätt att av övriga aktieägare i Perbio lösa in återstående aktier. Fisher har beslutat sig för att använda sig av denna rätt.