Anoto Group AB

Anoto Group AB (publ.) stärker sin balansräkning och likviditet genom en företrädesemission om ca 95 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 08:48 CET

·  Styrelsen för Anoto Group har fattat beslut om att genomföra en nyemission av aktier om cirka 95 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

·  Bolagets styrelse bemyndigas att fastställa villkoren för emissionen, inklusive teckningskurs, som styrelsen inte avser att fastställa till ett högre belopp än 1,75 kronor per nyemitterad aktie, det högsta belopp som aktiekapitalet ska ökas med samt det högsta antal aktier som ska ges ut.

·  Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma, som planeras att hållas omkring den 4 mars 2013.

·  Syftet med emissionen är att förse bolaget med nödvändig ytterligare likviditet på kort sikt och stärka dess balansräkning. Därutöver kommer emissionslikviden stödja produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt potentiella förvärv för framtida tillväxt liksom den dagliga verksamheten.

Bakgrund och motiv
Såsom angavs i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012 har koncernens likvida medel minskat under 2012. Utvecklingen av bolagets verksamhet under senare tid har bekräftat styrelsens tro på flera tillväxtmöjligheter och betydelsen av bolagets starkare närvaro inom sina marknadssegment, såsom ”business solutions”, ”voting” och ”tablets/screens”.

Styrelsen är av uppfattningen att bolaget kommer att dra fördel av att anskaffa nytt kapital genom en företrädesemission, då emissionslikviden kommer förse bolaget med nödvändig ytterligare likviditet på kort sikt och stärka dess balansräkning. Därutöver kommer emissionslikviden stödja produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt potentiella förvärv för framtida tillväxt liksom den dagliga verksamheten.

Villkor för emission
Styrelsen har den 3 februari 2013 beslutat om en emission av aktier om cirka 95 miljoner kronor, med företrädesrätt för bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger. Bolagets styrelse bemyndigas att fastställa villkoren för emissionen, inklusive teckningskurs, som styrelsen inte avser att fastställa till ett högre belopp än 1,75 kronor per nyemitterad aktie, det högsta belopp som aktiekapitalet ska ökas med samt det högsta antal aktier som ska ges ut, vilket kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 1 mars 2013. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen infaller den 7 mars 2013 och teckningstiden löper från och med den 11 mars 2013 till och med den 25 mars 2013. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, i första hand till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och i övrigt i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår av styrelsens fullständiga beslut. Beslutet förutsätter godkännande av bolagsstämma.

Med anledning av ovanstående har styrelsen beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma, att hållas omkring den 4 mars 2013. Kallelse till bolagsstämman kommer utfärdas separat. Ett prospekt för företrädesemissionen kommer att upprättas och offentliggöras snarast efter att bolagsstämman hållits.

Stöd från aktieägare
Vid kontakter med flera av bolagets större aktieägare har framkommit att dessa indikerat sitt stöd för företrädesemissionen.

 

Preliminär tidplan

5 februari 2013

Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs

8 februari 2013

Bokslutskommuniké offentliggörs

Senast 1 mars 2013

Offentliggörande av styrelsens beslut om villkoren för emissionen, inklusive teckningskurs per aktie, det högsta belopp som aktiekapitalet ska ökas med samt det högsta antal aktier som ska ges ut

4 mars 2013

Extra bolagsstämma

5 mars 2013

Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i företrädesemissionen

7 mars 2013

Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i företrädesemissionen

8 mars 2013

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

11 – 20 mars 2013

Handel i teckningsrätter

11 – 25 mars 2013

Teckningsperiod

Kring den 28 mars 2013

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

 

För ytterligare information kontakta:

Stein Revelsby, verkställande direktör
Anoto Group AB
Tel: +46 (0)733 45 12 05

Om Anoto Group
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är  skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper,  vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Guildford samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2013 klockan 08.45.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Schweiz, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto bedömer kunna offentliggöra senare i mars 2013, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Anotos styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.