Anoto Group AB

Anoto ingår ett investeringsavtal med ABLE Investment Advisors Inc. om sammanlagt USD 6 miljoner som ersätter investeringsavtalet med SMark

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 08:01 CEST

Lund den 17 oktober 2016 – Som tidigare meddelats ingick Anoto den 15 juli 2016 ett strategiskt samarbete med Digiwork, specialist på mönsterbaserad bildkodningsteknik genom användande av mobiltelefoner och surfplattor för mönsterigenkänning. Härutöver ingick Anoto ett investeringsavtal med Digiworks noterade moderbolag SMark Co., Ltd. (”SMark”) för att upprätta ett korsägande innebärande en investering om USD 2 miljoner som Anoto genomför i SMark och en investering om USD 5 miljoner som SMark genomför i Anoto. Transaktionen varigenom Anoto investerar i SMark har slutförts. Parterna har emellertid nu överenskommit att inte genomföra SMarks planerade investering i Anoto på grund av nyligen antagna regler av KOSDAQ angående korsägande i noterade bolag. Ett genomförande av SMarks investering i Anoto hade potentiellt kunnat leda till sanktionsåtgärder, som indirekt hade kunnat vara negativt även för Anotos investering i SMark.

Istället har ett nytt investeringsavtal ingåtts med ABLE Investment Advisors Inc. (”ABLE”), som är närstående till SMark. Enligt det nya investeringsavtalet ska ABLE, eller ett bolag närstående till ABLE, teckna aktier i Anoto för ett totalt belopp om USD 6 miljoner i tre olika emissioner om USD 1 miljon, USD 3 927 732 respektive USD 1 072 268. Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till USD 0,0231348938 (”Teckningskursen”) (motsvarande 0,20 kronor till valutakursen 8,64495141 för USD/SEK). Den andra och tredje emissionen enligt investeringsavtalet är villkorade av godkännande av myndigheter i Korea, som ABLE räknar med att erhålla inom två bankdagar från inlämnande av begäran om godkännande av investeringarna, för närvarande planerade till den 20 oktober 2016.

Det strategiska samarbetet mellan Anoto och SMark fortsätter som planerat och kommer inte att påverkas av det nya investeringsavtalet med ABLE. Det gemensamma utvecklings­projektet mellan Anoto och Digiwork av ”Produkt-DNA” fortskrider enligt plan.

Enligt investeringsavtalet har styrelsen för Anoto den 17 oktober 2016 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2016, att emittera 43 224 750 respektive 169 775 250 nya aktier, motsvarande det antal aktier som utfärdats inom ramen för den första och den andra emissionen som anges ovan, vilka ska tecknas av ABLE till Teckningskursen. Styrelsen beslutade även, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, att emittera 46 348 500 nya aktier, motsvarande det antal aktier som emitteras enligt den tredje emissionen, vilken ska tecknas av ABLE till Teckningskursen. Styrelsen anser att teckningskursen motsvarar marknadspris med hänsyn till rådande marknadsförhållanden. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt och att stärka relationen mellan Anoto och SMark.

Det totala antalet aktier som kommer att emitteras i enlighet med ovanstående investeringsavtal med ABLE uppgår till 259 348 500 nya aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 11,4 procent.

En extra bolagsstämma planeras att äga rum i mitten av november 2016 i syfte att bland annat godkänna styrelsens beslut om nyemission av 46 348 500 aktier enligt ovan samt utse en ny styrelseledamot ledamot nominerad av ABLE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ)

Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 08.00 CET.

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.