Anoto Group AB

Anoto refokuserar på lönsamhet och tillkännager en affär om 100 000 pennor i Indien

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 08:00 CET

Lund, 16 november, 2016 - Som meddelats den 17 oktober 2016 har Anoto säkerställt ytterligare finansiering om USD 6 miljoner från Able Investment Advisors Inc. Bolaget planerar att med stöd av bemyndigandet som förslagits till den extra bolagsstämman den 25 november 2016 resa ytterligare kapital om cirka USD 5 miljoner genom emission av konvertibler. Med dessa kapitalmarknadstransaktioner och med nytt fokus på lönsamhet anser styrelsen att bolaget kommer att kunna upprätthålla dess rörelse utan ytterligare kapitalinjektioner. Förra året investerade Anoto kraftigt i R&D och utvecklade kapitalintensiv ny verksamhet som exempelvis stora skärmar. Anoto hade 13 olika verksamhetsområden som genererade otillräckliga intäkter och krävde miljontals dollar i investeringar.

Som ett resultat generade bolaget stora förluster och dessa förluster finansierades genom aktieemissioner.

Anoto med ett nytt ledningsteam har beslutat att fokusera på tre huvudområden som generar intäkter och kommer endast att investera inom ett nytt område, nämligen Anoto DNA (ADNA), som baseras på Anoto eget mönster med mikropunkter.

De tre existerade affärsområdena är utbildning (Pen Generations), enterprise forms and anteckningar (Livescribe). Vi har en stabil verksamhet inom retail med Livescribe-brandade produkter, och Pen Generations utbildningsverksamhet växer genom geografisk försäljningsexpansion. Vi konsoliderar enterprise forms-verksamheten till ett team i Storbritannien, och vi utvecklar nya marknader såsom Indien och Latinamerika.

Fokuseringen på vissa affärsområden och strävandena att expandera den global försäljningen belönas med stora ordrar. Igår ingick vi ett treårigt avtal i Indien avseende minimum 100 000 Livescribepennor värt USD 8,4 miljoner. Den indiska transaktionen kommer också att genera en årlig återkommande omsättning om USD 20 per penna och en vinstdelning om 50 procent av vinsten från anteckningsprodukter tryckta i Indien.

Den indiska partnern har också gått med på att utveckla SDK för Android med assistens från Anoto. Väl utvecklad så kommer denna SDK kunna användas av Anotos samtliga kunder utan extra kostnad för Anoto. I tillägg till detta så har vi under de senaste två veckorna mottagit köporder eller preliminära köporder avseende totalt 42 000 Pen Generations-pennor vars totala kontraktsvärde uppgår till ungefär USD 2,2 miljoner. Dessa ordrar avser delvis det ramavtal med TStudy China som meddelats tidigare.

Våra dyra utvecklingsprojekt som pennleveransen till ett japanskt försäkringsbolag och HPs skärmpenna utgör inte längre någon börda på bolagets likviditet. Det japanska projektet har slutförts framgångsrikt, och vi arbetar för närvarande med ytterligare ordrar.

Anoto har beslutat att tills vidare stoppa HP-projektet, och vi omförhandlar för närvarande det kommersiella avtalat med HP.

Efter en noggrann analys av Anotos ledningsgrupp har bolaget konstaterat att skapandet av en verksamhet för skärmar i stort format med eget varumärke är alltför kapitalintensivt med små marginaler i en konkurrensutsatt marknad med stora aktörer som Microsoft, Samsung och NEC och har därför beslutat att ändra strategin till att licenslera teknologin för stora skärmar i stället för att bygga upp kostsamma lager av skärmar med ingen garanterad försäljningsvolym.

Anoto anser att bolaget måste, för att bli lönsamt, anpassa sin kostnadsstruktur till intäkterna från existerande verksamheter i stället för att anpassa kostnaderna till möjliga framtida intäkter. Av detta skäl förhandlar Anoto för närvarande med Destiny Wireless och We-Inspire om att hitta en bättre lösning än att slutföra förvärven av de kvarvarande aktierna i dessa bolag. Härutöver har Anoto kontinuerligt reducerat personalstyrkan med ungefär 50 procent av totalt antal anställda och anlitade konsulter i förhållande till förhållandena i slutet av mars i år. Vid slutet av innevarande år förväntas antalet anställda och konsulter vara mindre än 100 och flera kontor kommer att ha stängts.

Efter sex utmanande månader med omstrukturering och nya prioriteringar anser ledningsgruppen att Anoto numera är så lättrörligt att det framgångsrikt kan reagera på kunders krav och förändringar i marknaden. Samtidigt utvecklas den nya verksamhet för ADNA snabbare än förväntat på grund av reellt intresse från nya kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ)

Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 08.00 CET.

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.