Anoto Group AB

Anotos företrädesemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Lund, 23 maj 2016 – Resultatet för Anotos Group AB:s (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 19 maj 2016, visar att 1 003 716 488 aktier motsvarande cirka 94 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 344 575 412 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 32 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom nyemission kommer Anoto att tillföras cirka 160 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 23 maj 2016. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Anotos aktiekapital med 21 323 876,52 kronor från 21 323 876,52 kronor till 42 647 753,04 kronor och det totala antalet aktier ökar med 1 066 193 826 från 1 066 193 826 till 2 132 387 652 när förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 24 maj 2016. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 30 maj 2016, respektive den 9 juni för de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Finansiella och legal rådgivare

Carnegie är finansiell rådgivare och Setterwalls är legal rådgivare till Anoto.
Baker & McKenzie är legal rådgivare till Carnegie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande.
Joonhee Won, VD.

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ),Org. nr. 556532-3929,
Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 23 maj 2016.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto beräknar kunna offentliggöra omkring den 2 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Anotos aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Anoto anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Anoto inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.