Almega

Anpassa skatter, lagar och forskning utifrån tjänstesektorn för att trygga välfärden

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 10:18 CEST

En regering som vill trygga välfärden måste se till att skatter, lagar och forskning sker utifrån tjänstesektorns villkor och förutsättningar, sa Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega - tjänstesektorns arbetsgivarorganisation, då han presenterade fem viktiga krav på höstbudgeten.

- För att trygga välfärden krävs en fortsatt god tillväxt i det svenska näringslivet. Det sker genom att släppa fram den växande tjänstesektorn och minska utanförskapet på arbetsmarknaden, säger Ulf Lindberg.
De fem viktigaste åtgärderna för att få en än mer växande tjänstesektor och minska utanförskapet på arbetsmarknaden är:
- Ett skattesystem för tillväxt
- Utsätt Ams för konkurrens
- Inför en lag om valfrihet
- Öppna upp för export av svenska välfärdstjänster
- Forska om framtidens tjänster

Ett skattesystem för tillväxt
Dagens skattestruktur, som byggts utifrån industrins förutsättningar, med höga kostnader på arbete är mycket betungande för personal- respektive kunskapsintensiva tjänsteföretag. De höga skattekilarna gör det mycket kostsamt för en privatperson att köpa tjänster och lockar människor att köpa svart. Därför behövs en grundlig översyn av det svenska skattesystemet.

Utsätt Ams för konkurrens
Företag, speciellt de personalintensiva som återfinns i de växande tjänstebranscherna, behöver snabbt få tag i rätt personer. Det skulle företagen kunna få om en mångfald av aktörer, via ett pengsystem, fick möjlighet att förmedla jobb. Jobbförmedlingen behöver därför i grunden reformeras.

Inför en lag om valfrihet
Fler entreprenörer behöver släppas in i den offentliga sektorn för att göra vård, skola och omsorg till tillväxtbranscher. En bra väg vore att införa en lag om valfrihet. En sådan lag skulle underlätta för nyetableringar då företag kan vinna kund för kund istället för att direkt klara av stora upphandlingar. Även medborgarna skulle få ökade valmöjligheter.

Öppna upp för export av svenska välfärdstjänster All den kompetens som finns i den offentliga sektorn borde användas som en bas för att bygga framtidens exportsuccéer. Gemensamt finansierad välfärd med alternativa utförare har gett en långt driven kundanpassning och ett utpräglat marknadstänkande, med de privata företagen i framkant av utvecklingen.

Regeringen måste se till att det finns en hemmamarknad som grund för en exportdriven tillväxt och samlat satsa på export av välfärdstjänster.

Forska om framtidens tjänster
För att lägga grunden för framtidens tjänsteföretagande måste forskningen om tjänstesektorn utökas. Det är viktigt att förstå att innovationskraft inte alltid är lika med nya produkter, utan lika mycket sådant som organisationsutveckling, byggande av varumärken eller logistiklösningar. Därför behöver Sverige ett nationellt program för tjänsteforskning.

Viktig höstbudget
Det är den 20 september som regeringen lägger fram sin första, egna höstbudget. Betydelsen av att regeringen i budgeten vidtar åtgärder som främjar tillväxten i tjänstesektorn kan inte nog understrykas eftersom den framväxande tjänstesektorn har särskilda möjligheter att få fler i arbete, och det är i tjänstesektorn som de nya jobben finns.

De senaste dryga tio åren har sysselsättningen i tjänstesektorn ökat med 330 000 personer. Idag jobbar fler än fyra av tio i Sveriges privata tjänsteföretag. Räknar man in den offentliga tjänstesektorn blir siffran 8 av 10.

Den privata tjänstenäringen svarar för åttio procent av alla nystartade företag, en fjärdedel av all export, två tredjedelar av näringslivets hela produktion och hälften av Sveriges BNP.

Lagar och regler omoderna
En tjänst är unik och tjänsteföretag är alla unika. Det som ändå är gemensamt är att tjänsten präglas av krav på tillgänglighet, flexibilitet och en konkurrens som ständigt skiftar karaktär. Samt att tjänsteföretag är personalintensiva. Sverige är en tjänstekonomi. Förutsättningar, i form av lagar och system, måste därför fungera för moderna tjänsteföretag, de kan inte bygga på hur näringslivet såg ut förr.

För mer information:
http://www.almega.se/

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Håkan Eriksson
näringspolitisk expert
tel. 08-762 69 18
mobil. 070-345 69 18

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.