Länsstyrelsen i Norrbottens län

Anpassning till förändrat klimat

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:52 CET

Regeringen gav förra året Länsstyrelsen i Norrbottens län - liksom alla andra länsstyrelser i landet - ett regionalt ansvar för att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Som ett led i arbetet med uppdraget ger Länsstyrelsen ut rapporten ”Klimatförändringar i Norrbottens län – konsekvenser och anpassning

 

Med rapporten, som bifogas ovan som pdf-fil, vill Länsstyrelsen ge spridning åt de resultat från Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) som har betydelse för Norrbotten.

 

Ökad sårbarhet

Sverige kan, till följd av de globala klimatförändringarna, komma att drabbas av förändrade nederbördsmängder, ökade dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer och mer frekventa, extrema vädersituationer. En sådan utveckling kan innebära ökad sårbarhet för bebyggelse, infrastruktur och annan samhällsviktig verksamhet.

 

Till Länsstyrelsens uppgifter hör frågor om hållbar samhällsplanering, fredstida krishantering och räddningstjänst. Länsstyrelsen har, tillsammans med andra myndigheter, ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris men även att förebygga sårbarheter och risker.

 

Strategier lokalt och regionalt

Regeringsuppdraget som rör klimatförändringar utförs under år 2009-2011 och innebär samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras arbete med klimatanpassning. Ett uttalat mål med Länsstyrelsens uppdrag är att skapa strategier för anpassning till ett förändrat klimat på såväl lokal som regional nivå.

 

 

I samband med att rapporten ges ut arrangerar Länsstyrelsen ett seminarium, ”Anpassning till förändrat klimat”, som vänder sig till de tjänstemän och politiker inom länets kommuner som arbetar med samhällsplanering, räddningstjänst och beredskap samt till andra regionala aktörer som arbetar med samhällsplanering.

 

- Rapporten kan ses som en utgångspunkt för diskussionerna om hur klimatförändringen kan påverka Norrbotten och hur vi kan anpassa oss för att minska sårbarheten i länet, säger Micael Bredefeldt, handläggare vid Länsstyrelsens Krishanteringsenhet.

 

 

För mer information kontakta:

Micael Bredefeldt, handläggare vid Länsstyrelsens Krishanteringsenhet, tel 0920-96 305

Karin Börjesson, chef vid Krishanteringsenheten, tel 0920-96 306

 

Caj Norén, pressekreterare, tel 070-689 6054