Utbildningsdepartementet

Anställ unga! - Delbetänkande från koordinatorn för unga till arbete SOU 2006:31

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 16:00 CET

Delrapport om ungas möjligheter till arbete överlämnad till Lena Hallengren

Den 30 november 2006 lämnar utredare Lil Ljunggren Lönnberg från utredningen Koordinatorn för unga till arbete sitt slutbetänkande. Idag lämnades en delrapport till ungdomsminister Lena Hallengren.

Arbetslösheten bland unga riskerar att öka ytterligare under de närmaste åren. Rekordstora ungdomskullar avslutar då sin utbildning och vill in på arbetsmarknaden. Samtidigt dröjer pensionsavgångarna. Det tidsglapp som därmed uppstår innebär att många unga aldrig får möjlighet att praktisera sin utbildning och kommer därför att stå alldeles för långt från arbetsmarknaden när fyrtiotalistgenerationen går i pension. Då är risken uppenbar för brist på arbetskraft i många sektorer, inte minst inom äldreomsorgen.

Därför föreslår utredningen att arbetsmarknadspolitiska medel under de närmaste åren ska användas för att underlätta generationsväxlingen. Arbetsgivare som tidigarelägger anställningar och låter unga gå parallellt med de äldre för att föra över kunskap och kompetens bör subventioneras. Det bör gälla både privat och offentlig sektor.

Utredningen anser även att arbetsmarknadens parter måste ta ett gemensamt ansvar för att unga nyutbildade utan arbetslivserfarenhet får möjlighet till introduktion på en arbetsplats och därmed yrkesspecifik kompetens.

Utredningen kommer i sitt fortsatta arbete att fokusera på olika vägar att ta tillvara ungas kunskaper och erfarenheter för att utveckla arbetslivet. Den ska också se mer långsiktigt på möjligheterna att överbrygga gapet mellan utbildning och arbete. Det senare gäller för såväl gymnasie- som högskoleutbildade.


Kontakt:
Lil Ljunggren Lönnberg
Särskild utredare
070-355 06 88

Susanne Zander
Sekreterare
070-888 15 60

Eva Edström Fors
Sekreterare
08-405 40 37