Lifecap AB

Ansvariga i missbruksvården vågar inte granska en empiriskt testad modell som visat sig billigare och mer effektiv än traditionella placeringar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 17:14 CEST

Debatten om missbruks/beroendevården har ökat. Nya rubriker om läkemedel och kvalitén på vården publiceras dagligen: Brister i missbruksvården! Dödsfall på behandlingshem. Kostnader skjuter i höjden. Var ligger buggen? Varför får vi dessa resultat? Troligtvis för att det fuskas med "receptet". Life CaP Centret tar inga genvägar. Peak Recovery lanseras i augusti 2009.

I USA skrevs, år 1932, den första raden i det program som har visat sig fungera bäst för att hjälpa beroendepersoner att tillfriskna från sin sjukdom. Programmet är ett unikt, världsomspännande, program som verkligen fungerar, förutsatt att individen vill. Numera återstår bara ett fåtal länder i världen som inte har möten som genomförs inom ramen för detta program. Programmet heter Anonyma Alkoholisters 12-stegs program.

På Life CaP Centret använder, sedan fyra år tillbaka, programmet exakt som det är beskrivet i boken och dess manual. Framgångarna kom direkt, tillfrisknande siffror på mer än 80% bekräftar att det fungerar. Under 2008-2009 har vi utbildat 26 stycken 12-stegs terapeuter som kan genomföra programmet i sin helhet. Vi har under 2009 genomfört en kvalitetssäkring av vårt arbete och konceptet, som är helt individanpassat.

Resultatet av utvecklingen har även provats i traditionell öppenvård, vid en av landets kommuner, med mycket stor framgång i termer av tillfrisknade. Kostnaderna har visat sig ligga långt under vad som är normalt vid placeringar på traditionella institutioner och behandlingshem. Berörd personal har fått erforderlig utbildning för att kunna möta sina kunder/klienter vilket visat sig fungera väl. Checklistor, manualer och karläggningar har följt noggranna rutiner, vilket har underlättat arbetet mycket. Kunden/klienten har haft bra kontakt med terapeuten under hela programmet, mönster och beteenden har kunnat förändras i väldigt snabb takt. Ett individbaserat processarbete i en matchning som handlar om, rätt tid, rätt miljö, rätt terapeut och rätt program, har genomförts med stor framgång. Hela arbetet pågår under ett års tid långt uppdelat på två delar med olika intensitet. Personalen som arbetat med kunden har egen erfarenhet av beroendesjukdomen, och har gjort själv tillfrisknat, vilket är en förutsättning för trovärdighet och framgång i arbetet med dessa svåra processer.

Modellen är idag kvalitetssäkrad enlig ISO 9001:2000, vilket vittnar om att den dagliga kontrollen och rutinen är väl genomarbetad. Checklistorna som ingår i modellen gör det möjligt att snabbt stämma av var i arbetet med klienten terapeuten befinner sig, vilket innebär en möjlighet till större flexibilitet.

Det omfattande arbetet som är genomfört på Life CaP Centret, innebär att vi idag med stor säkerhet kan hålla med om att det finns stora brister i missbruksvården. Vi väljer att "inte fuska med receptet", som det står i 12 stegs programmet. Programmet är 12 steg, det går inte att bara göra vissa av dem, för då uteblir resultatet och istället uppstår en rad kostnader som ingen vill stå för. Vårt arbetssätt har visat sig fungera. De brister som det talas om har vi eliminerat genom att bygga på rätt kompetens, kunskap, vilja och förmåga. De stora bristerna som det talas om tror vi kan härledas till genvägar, okunskap, fel person som genomförare m.m.

Vårt beslut och vår inriktning är att fullfölja den väg som vi påbörjat och vända oss till människor som verkligen vill tillfriskna. Det har under den tid det tagit oss att utarbeta modellen visat sig att näringslivet har ett behov att detta program. Villigheten är mycket hög hos individer som har stora konsekvenser att vänta, om de inte gör något åt sitt missbruk och beroende. Vi har idag kvalificerade resurser till vårt förfogande för att möta kundens behov. Vår erfarenhet är att majoriteten missbrukare är oerhört skickliga på att manipulera, när vi arbetar med programmet följer vi det och gör inga som helst undantag. De kunder vi haft är mycket nöjda efteråt, flera av dem har dock uttryckt sitt missnöje under processen, som är väldigt krävande både för kunden och för terapeuten. Vår erfarenhet är att det krävs en holistisk syn och arbetssätt för att se hela individens problem. Missbruket och beroendet är ett symtom. Det gäller att jobba med frågan varför symtomet har uppstått. Här har 12-stegs programmet visat sig var suveränt.

Life CaP Centret kommer från och med i augusti 2009 satsa på att informera, förmedla, föreläsa och kontraktera kunder. Syftet är att snabbt sprida kunskap om detta fantastiska program som hjälpt så många när det används på rätt sätt av rätt person med rätt kunskap. Det här är Life CaP Centrets bidrag till att öka kvalitén på missbruks och beroende vården. Hos oss arbetar terapeuter som själva tillfrisknat från missbruk och beroendesjukdomen och som har en gedigen terapeutisk utbildning i samarbete med kostrådgivare/näringsterapeuter, massörer, naprapater, läkare och andra kompetenser som kan behövas för att möta klientens hela behov.

12-stegs programmet är ett program som passar alla som vill. De som måste, d.v.s. känner sig tvingade, har föga framgång. Processen blir för tung för dem. Därför är det viktigt att tidigt i kartläggning och motivation fastställa individens villighet. Finns inte villigheten kan inget göras. Individen behöver själv fatta sitt beslut. Det är frågan om ett livsavgörande beslut om att leva ett liv med en helt ny livsstil. Det här kan innebära stora förändringar för framför allt unga människor som kommer till insikt att det är slutdrucket eller slutknarkat. Många unga backar ur när de inser konsekvenserna av att fatta ett beslut om att bli nykter. En del kommer tillbaka flera år senare. Då är de vanligtvis fattigare, slitnare, mer belastade eller kanske t.o.m. helt utslagna. Detta verkar vara processens gång. Individer som tidigt fångas upp i 12-stegs programmet kan dock klara sig om de är tillräckligt motiverade och om rätt person möter dem. En person som varit där de är. Det är näst intill omöjligt för en icke beroende att möta dessa individer, här ligger en stor brist i dagens hantering.

Arbetssätet bygger på en väl kvalificerad caseholder som ansvarar för helheten runt klienten och svarar för att alla delar i det holistiska blir beaktat. Caseholdern är utbildad vid Life CaP Centret och följer individen under hela året, i dess tillfrisknade. Ännu kvarstår några frågor som behöver belysas ytterliggare innan hela modellen är klar. Detta arbete sker under juli månad. Totalt ingår ett 10 tal olika konsulter med egen gedigen bakgrund och erfarenhet i detta projekt. De totala kostnaderna för samhället, kunden, klienten och övriga inblandade blir avsevärt mycket lägre än vid traditionell missbruksvård. Vid sidan om den ekonomiska vinsten infinner sig en vinst i form av minskat mänskligt lidande. De anhöriga till missbrukaren/beroendepersonen får samma möjlighet som missbrukaren inom ramen för programmet. Oftast omges en beroendeperosn av ett antal anhöriga som också mår dåligt, dessa s.k. medberoende, är ofta fler än antalet beroendepersoner, vilket innebär dubbla vinster för samhället om vi tar hand om helheten istället för bara vissa delar.

Life CaP Centret AB kommer inom kort att lanserar Peak Recovery. Om du har frågor runt modellen, ring eller maila vår programansvarige Jörhan Pienitzka, telefon 08-545959 43 eller jorhan@lifecap.se. Du kan även läsa om den Holistiska teorin i boken Tomten finns inte, från omedveten till medveten, den holistiska teorin som förklaringsmodell, av Christel Dopping och Jörhan Pienitzka, ISBN 978-91-85925-26-1.

Life CaP Centret utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno-, ledarskaps- och livskvalitetskurser. Vi erbjuder även individuella program. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Elin Thimon

Marknadsavd.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 40