Vänersborgs kommun

Antagen detaljplan för Södra Nabbensberg

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:27 CET

Kommunfullmäktige har den 7 februari 2007 § 8 antagit detaljplanen för SÖDRA NABBENSBERG, Etapp 1.

Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla den 16 februari 2007.

Antagandebeslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. Beslutet får överklagas av den som berörs av beslutet och som under samrådet och/eller utställningen har kommit in med skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Överklagandet skall sändas till:
Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen
462 85 Vänersborg

I brevet skall anges vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange planens namn eller paragraf i protokollet. Redovisa också varför beslutet skall ändras. Underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och uppge postadress och telefonnummer. Kommunstyrelsen måste få brevet inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Om brevet kommer in i rätt tid sänder kommunstyrelsen det vidare till länsstyrelsen.

Om något är oklart kan byggnadsförvaltningen, tfn 0521-27 10 00, lämna ytterligare upplysningar.

/Byggnadsförvaltningen