Umeå kommun

Antagen detaljplan vid ICA Supermarket på Hedlunda

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 16:00 CEST

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för fastigheter vid ICA supermarket på Hedlunda. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ett annat syfte har varit att säkerställa en god gång- och cykelförbindelse mellan Östra och Västra Prinsgatan. 

- Vi vill få den här planen godkänd så att byggnationerna kan komma igång, för Umeå behöver bostäder, och det här överensstämmer bra med översiktsplanen, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Lerstenen planerar att bygga fem nya hus med fem, sex och sju våningar. Sammanlagt cirka 130 lägenheter. Byggnaderna kommer att placeras kring Prinsgatan.

Prinslogen AB, som äger Logen 11, planerar att bygga på befintlig byggnad längs Ängesvägen med två våningar. Det innebär ca 16 nya lägenheter inom den fastigheten. ICA supermarkets lokaler byggs ut mot Ängesvägen.

Förbindelse Östra- och Västra Prinsgatan
Delningen mellan Östra- och Västra Prinsgatan ligger inom planområdet. För att långsiktigt säkra kommunens framtida kontroll över marken säkerställs stråket som allmän platsmark och betecknas i planen som lokalgata. Även om en förbindelse på sätt skapas måste genomfartstrafik förhindras, sannolikt med trafikföreskrifter. Ett exempel på detta är att endast tillåta trafik till och från berörda fastigheter. Den föreslagna gatans bredd blir bara 3,5 meter bred, vilket även det bidrar till att minska trafiken. I norra delen av gaturummet planeras en gång- och cykelväg som bildar ett huvudstråk för gång- och cykeltrafiken ner mot Tvärån och vidare till Sandåkern.

 

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84 mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87 alireza.mosahafi@umea.se

Tomas Strömberg
planchef
Umeå kommun
090-16 14 86
070-611 14 49 tomas.stromberg@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.