Statistiska centralbyrån, SCB

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2011: Färre arbetslösa men fler sjukskrivna

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 10:06 CEST

Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag minskade år 2011 med ca sju procent jämfört med året innan. Minskningen har framför allt skett bland antalet arbetslösa och antalet med sjuk- och aktivitetsersättning. Antalet med sjukpenning har däremot ökat efter att ha minskat varje år sedan 2002.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag*, 1990-2011

*) Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg kraftigt under början av 1990-talet. Antalet steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Därefter har antalet stadigt minskat med undantag för åren 2001-2004 och år 2009. År 2011 minskade antalet helårsekvivalenter med 7,3 procent. Minskningen skedda framför allt bland de arbetslösa som minskade med 24,6 procent och bland de med sjuk- och aktivitetsersättning som minskade med 10,9 procent. Samtidigt steg antalet med sjukpenning med 13,8 procent efter att ha sjunkit varje år sedan 2002.

Helårsekvivalenternas andel av befolkningen mellan 20 och 64 år var 14,8 procent år 1990. År 1994 var andelen som högst med 22,7 procent. År 2011 var andelen helårsekvivalenter av befolkningen 14,4 procent, vilket är den lägsta andel som uppmätts.

Lägre i söder, högre i norr
Andelen helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag fördelar sig inte lika över hela riket. Av befolkningen, 20-64 år, är andelen som lägst i Stockholms län på 11,1 procent och som högst i Gävleborgs län på 18,4 procent. Mellan 2010 och 2011 har antalet helårsekvivalenter minskat i samtliga län men olika mycket. Antalet har minskat som mest i Kronobergs län, -10,4 procent, och minskat som minst i Skåne och Gotlands län, -4,4 procent.

Utveckling 2012
För alla ersättningsformerna utom ekonomiskt bistånd finns det månadsuppgifter om antalet helårsekvivalenter fram till och med maj 2012. Under första halvåret 2012 fortsätter antalet helårsekvivalenter med sjuk- och aktivitetsersättning att minska medan antalet i de tre andra ersättningsformerna ökar. Totalt sett ser det ut som att antalet helårsekvivalenter ökar något.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Producent

SCB, Enheten för offentlig ekonomi och mikrosimuleringar
701 89 Örebro

Förfrågningar
Annica Wallerå
Tfn 019-17 62 38
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Leif Johansson

Tfn 019-17 65 41
E-post fornamn.efternamn@scb.se