Statistiska centralbyrån, SCB

Antalet anställda fortsatte att öka

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:22 CET

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,1 procent till 4 248 700 under fjärde kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 4,2 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,3 procent och lönesumman med 3,4 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,6 procent och lönesumman med 6,3 procent.

I branschen Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade antalet anställda med 5,0 procent. Antalet anställda inom de privata tjänstenäringarna ökade med 2,4 procent. I Tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 2,2 procent medan lönesumman ökade med 0,7 procent.

Offentlig sektor

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,6 procent under perioden. Statlig sektor ökade med 1,9 procent och landstingen med 0,2 procent. Antalet anställda inom kommunal sektor ökade med 0,3 procent och lönesumman ökade med 7,7 procent. Lönesumman i landstingen ökade med 5,4 procent och i statlig sektor med 4,1 procent. Offentlig sektor hade under fjärde kvartalet 2012 stora retroaktiva löneutbetalningar.

Lediga jobb

Totalt fanns 52 700 lediga jobb under fjärde kvartalet 2012, vilket var en minskning med 4,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011. Denna minskning är inte statistiskt säkerställd. I privat sektor uppgick antalet lediga jobb till 41 000. Inom Tillverknings- och utvinningsindutrin minskade antalet lediga jobb med 38,1 procent. Offentlig sektor ökade med 9,1 procent till 11 800 lediga jobb. Landstingen stod för den största ökningen med 68,3 procent vilket kan förklaras av en tidig utlysning av sommarjobb. Den akuta arbetskraftsbristen i privat sektor, antalet vakanser, uppgick till 16 400 vilket var en minskning med 17,1 procent.

Definitioner och förklaringar Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)

Lönesumman ska omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som ska tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt

Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb

Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskrafts-undersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad

Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad

Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Exempel på verksamhet som branschen Företagsservicetjänster omfattar är juridik, redovisning och bokföring, bemanning och rekrytering m.m.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2013-05-21.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar

Maria Nilsson
Tfn 019-17 60 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Dolan Haddad
Tfn 019-17 65 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se