Statistiska centralbyrån, SCB

Antalet anställda minskar med 1,3 procent

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 10:54 CEST

Antalet anställda på hela arbetsmarknaden uppgick under första kvartalet 2004 till 3 816 100, vilket är en minskning med 48 600 (1,3 procent) jämfört med första kvartalet 2003. Antalet anställda inom den privata sektorn minskade med 39 700 (1,6 procent) medan den offentliga sektorn minskade med 8 900 (0,7 procent).

Inom den offentliga sektorn ökade antalet anställda inom statlig sektor med 3 200 personer (1,4 procent) och minskade inom kommunal och landstingssektorn med 10 900 respektive 1 200 personer (1,2 respektive 0,5 procent). Antalet anställda kvinnor på hela arbetsmarknaden minskade med 1,2 procent medan antalet anställda män minskade med 1,3 procent.

Tillbakagång både för Stockholms och Västra Götalands län
Antalet anställda inom storstadslänen minskade. Stockholms län minskade under första kvartalet med 1,8 procent och minskningen har skett inom alla sektorer utom den statliga. Liknande utveckling var det i Västra Götalands län, där antalet anställda minskade med 1,8 procent. Skåne län visade däremot en uppgång med 1,1 procent. Den största ökningen har skett inom privat sektor.

Färre kvinnor fick fast anställning
Under första kvartalet 2004 nyanställdes 254 000 personer på hela arbetsmarknaden varav 173 600 inom den privata sektorn. Av de nyanställda kvinnorna fick cirka 25 procent tillsvidareanställning medan motsvarande siffra för männen var cirka 37 procent. Inom den privata sektorn var motsvarande siffror 30 procent för kvinnorna respektive 40 procent för männen. Antalet avgångna för hela arbetsmarknaden uppgick under perioden till 201 800 personer.


Definitioner och förklaringar


Begrepp
Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.Publikation


En mer fullständig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden, AM 63 SM 0402. Detta beräknas utkomma i vecka 21 och finns då tillgängligt på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats
Producent
SCB, Enheten för företags och registerbaserad sysselsättningsstatistik
Fax 019-17 67 51
Förfrågningar
Annika Norlén
Tfn 019-17 67 64
Epost fornamn.efternamn@scb.se
Fredrik Rahm
Tfn 019-17 65 97