Länsstyrelsen i Södermanlands län

Användning av naturgrus måste minska

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 17:06 CET

Naturgrus är en ändlig resurs. Grusåsarna är dessutom en viktig del i natur- och kulturlandskapet och för dricksvattenförsörjningen. Därför måste användningen av naturgrus minska i Södermanlands län. I stället bör bergkross och återanvända schaktmassor användas vid t ex vägbyggen. Länsstyrelsen har arbetat fram en plan för hållbar materialförsörjning där det framgår att naturgrus bör användas endast i sammanhang där det inte kan ersättas av annat material.

Länsstyrelsen har efter en bred remiss fastställt rapporten ”Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län”. Rapporten ska kunna användas vid kommunernas översiktsplanering, i länsstyrelsens och miljöprövningsdelegationens arbete, och som kunskapsunderlag för branschen.

Två av de nationella miljö­kvalitetsmålen berör uttaget av naturgrus – Grundvatten av god kvalitet och God be­byggd miljö. Att planera för en hållbar materialförsörjning är alltså en del i arbetet för att nå miljömålen. För Söderman­lands län finns även ett regio­nalt miljömål om naturgrus: Uttagen av naturgrus ska år 2010 huvudsakligen ske för betongproduktion och vat­tenrening.

Idag bryts ungefär lika mycket naturgrus som berg­kross i länet, ca en miljon ton om året. I en nationell jämförelse är det en mycket hög andel na­turgrus. Endast hälften av naturgruset som bryts i länet används till betongproduktion och vattenrening. Det bör alltså finnas stora möjligheter att kraftigt minska naturgrusuttagen. Naturgrus bör redan idag kunna ersättas med berg­kross till vägbyggnads- och fyllnadsändamål och suc­cessivt kunna ersättas inom betongindustrin. På längre sikt bör naturgrus utgöra ett oundgängligt behov endast för mindre användningsområden, som filtersand för vattenrening och specialprodukter.

För att uppnå hållbar materialförsörjning kommer länsstyrelsen att arbeta för:

• att användningen av schaktmassor och restprodukter som ballast ökar

• att naturgrus används endast när ett oundgängligt behov kan konstateras

• att bergtäkter etableras som kan tillgodose behov av ballast till vägbyggen, betongproduktion och fyllnadsmassor.

Efterfrågan på bergkross kommer att öka i takt med att uttagen av naturgrus minskar. Därför behövs sannolikt etablering av fler bergtäkter i länet, framförallt i de östra länsdelarna. Om lämpliga områden för eventuella framtida bergtäkter och anläggningar för mellanlagring av massor och restprodukter anges i de kommunala översiktsplanerna kan verksamheterna på ett tidigt stadium styras mot de platser som är bäst lämpade.

Rapporten 2006:6 ”Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län” finns att läsa här.

Kontaktpersoner:
Maria Gustavsson 0155 - 26 40 06
Anders Jansson 0155 - 26 40 25