Fjärde AP-fonden (AP4)

AP4:s fondkapital ökade till 310 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 14:12 CET

Med ett positivt resultat på 20 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 310 miljarder kronor under 2015. Totalavkastning uppgick till 6,8 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen överträffade index för sjunde året i följd.

Det är glädjande att AP4 fortsätter att leverera god långsiktig totalavkastning. Den har under de senaste tio åren uppgått till 6,7 procent efter kostnader i genomsnitt per år, vilket motsvarar en real avkastning på 5,5 procent per år, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

– AP4:s duktiga förvaltare har för sjunde året i rad har överträffat index. Bidraget under de senaste sju åren uppgår till nära 8 000 miljoner kronor, vilket kan ställas mot en årlig kostnad om cirka 100 miljoner kronor för att bedriva aktiv förvaltning, säger Mats Andersson.

AP4 har under 2015 ytterligare ökat sina lågkoldioxidinvesteringar, vilket sänker klimatrisken i aktieportföljen, säger Mats Andersson. AP4 har under 2015, inför klimatmötet COP21 i Paris, i nära samarbete med bland annat FN samlat kapitalförvaltare världen över som mäter, offentliggör och minskar sina koldioxidavtryck i investeringarna. De uppsatta målen överträffades, fortsätter Mats Andersson.

Vi får också glädjas åt att AP4:s sätt att bedriva förvaltning uppmärksammas och att AP4 under 2015 åter fått motta internationella utmärkelser för vårt sätt att arbeta, avslutar Mats Andersson.

  • Fondkapitalet ökade till 310 (295) miljarder kronor och resultat uppgick till 20(40) miljarder kronor. Under de senaste tre åren uppgår det sammanlagda resultatet till 98 miljarder kronor.
  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 6,8 (15,7) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 6,9 (15,8) procent.
  • Förvaltningskostnaderna är fortsatt låga, såväl i inhemsk som internationell jämförelse. Förvaltningskostnadsandelen för rörelsekostnader uppgick till 0,06 (0,07) procent. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,11 (0,11) procent.
  • Valutaexponeringen var 27,0 (28,1) procent vid årets slut.
  • Under 2015 betalade AP4 ut 4,9 (5,1) miljarder kronor netto från fondkapitalet till pensionssystemet för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har totalt, sedan 2009, då systemets nettoflöden blev negativa betalat ut nära 30 miljarder kronor från fondkapitalet till pensionssystemet.
ÅRET I KORTHET, NYCKELTAL2015-12-312014-12-31
Utgående fondkapital 31 dec, mdr kr310,0294,9
Årets resultat, mdr kr20,140,2
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdr kr-4,9-5,1
Ingående fondkapital 1 jan, mdr kr294,9 259,7
Förvaltningskostnadsandel rörelsekostnader, % av förvaltat kapital0,060,07
Förvaltningskostnadsandel rörelse- och provisionskostnader, % av förvaltat kapital0,110,11
Avkastning efter kostnader, %6,815,7
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, %9,710,5
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, %6,7                 7,6              

Stockholm 19 februari 2016

Fjärde AP-fondens Årsredovisning 2015 kan läsas och hämtas på www.ap4.se.

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. AP4:s uppdrag är att genom förvaltning av fondkapitalet skapa bästa möjliga avkastning över tiden och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet. AP4:s fokusområden inom hållbarhet är Klimatförändring och Ägarstyrning. Per 201512-31 uppgick fondkapitalet till 310 miljarder kronor.