Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat visar förbättrat resultat

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 09:00 CEST

Apotek Hjärtat presenterar bokslutskommentar för helåret 2011 och nyckeltal för 2012 års första kvartal. Sett till rörelseresultatet före avskrivningar uppvisar Apotek Hjärtat en stark förbättring, från pro forma 98 MSEK 2010 till 246 MSEK 2011. Året avslutades med ett fjärde kvartal som var det bästa sedan starten. Den positiva trenden har fortsatt under första kvartalet 2012.

Två år efter omregleringen av apoteksmarknaden bedömer Apotek Hjärtat att 2011 sannolikt var det sista omställningsåret med negativt rörelseresultat. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades från pro forma 98 MSEK 2010 till 246 MSEK 2011.

Sedan 2010 har Apotek Hjärtat nyetablerat 60 nya apotek, varav 13 under 2011. Dessa har successivt funnit sin kundkrets och försäljningen ökar, vilket under andra halvåret bidragit till resultatförbättringen.

– Vi har varit fortsatt offensiva och med 269 apotek vid utgången av 2011 befäste vi ställningen som den ledande privata apotekskedjan. Vi kan nu se att tillväxten i termer av nya apotek kommer att löna sig på sikt, säger Anders Nyberg vd Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtat var den första apoteksaktören att byta kassa- och receptexpedieringssystem under våren. Under året genomfördes även ett omfattade förbättringsarbete för att förenkla och effektivisera apoteksdriften baserat på analys av arbetssätt och tidsanvändning. Fjärde kvartalet, som blev det bästa sedan omregleringen i såväl resultat som försäljning, är ett direkt resultat av detta arbete som sänkt kostnaderna och gett ökat fokus på våra kunder. Förbättringsarbetet har fortsatt in på 2012 och även här syns en positiv trend på resultatet.

Under 2011 fattade Apotek Hjärtat beslut att starta egen varuförsörjning för att förbättra varuflödet och servicegraden hela vägen ut till konsument. Varuförsörjningen kommer vara fullt ut implementerad 2013.

– Jag är stolt över att vi tagit itu med uppgiften att utmana det gamla sättet att driva apotek. Sammantaget ser jag med stor tillförsikt på 2012 då vi med förnyad energi kan lägga all kraft på kundmötet i våra apotek, kommenterar Anders Nyberg.

Perioden januari – december 2011
Nettoomsättningen uppgick till 7 174 MSEK (6 772) 1)
Stark försäljnings- och resultatutveckling i fjärde kvartalet
Resultat före avskrivningar ökade till 246 MSEK (98) 2)
Rörelseresultatet uppgick till -44 MSEK (-210)1) varav kostnader av engångskaraktär uppgick till 66 MSEK (280)1)
13 apotek nyetablerades
Omfattande förändringsarbete utvecklat och implementerat i syfte att öka kundfokus och effektivitet

Perioden januari – mars 2012 jämfört med samma period 2011
Nettoomsättningen uppgick till 1 797 MSEK (1 789)
Resultat före avskrivningar uppgick till 85 MSEK (43). Det förbättrade resultatet är en följd av bättre bruttomarginal genom förbättrade inköpspriser samt positiv produktmix, ökad försäljning i nyetableringar samt ökad produktivitet.
Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (-28)

För mer utförlig information, se bifogad bokslutskommuniké i PDF-format.

För mer information kontakta:
T f presschef Erika Burlin Hellman, 0727-15 94 80.

Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja med cirka 270 apotek och över 2 000 anställda. Vår ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom personligt bemötande, bredare sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat har hittills öppnat cirka 70 nya apotek och kommer de närmaste åren att fortsätta öppna ytterligare ett fyrtiotal. Omsättningen är drygt 7 miljarder kronor.