Nättidningen Payback / Payback Sverige

Apropå Uppdrag Gransknings program om MC-klubbarna

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 14:41 CEST

Aktionsgruppernas fiasko framkallar per automatik en ny mediakampanj!

Onsdagens Uppdrag Granskning markerar ett nytt lågvattenmärke för svensk och norsk journalistik. Många usla så kallade faktaprogram kring bikerkulturen har under åren sett dagens ljus men Uppdrag Granskning-reportaget slog i botten med en headbang som måste framkallat en obotlig skada för såväl svensk som norsk journalistik!

Allteftersom de nystartade aktionsgrupperna mot organiserad brottslighet, med spetsen riktad emot mc-klubbarna, uppvisar ett närmast obefintligt resultat vad gäller insatserna mot mc-klubbarna griper desperationen kring sig allt svårare inom poliskåren. Den historisk sett rekordstora resursförstärkningen riskerar alltmer att ifrågasättas då galjonsfiguren bikerkulturen inte kan påvisas med någon form av organiserad brottslighet. Några småfall av enskild kriminalitet som inte på något vis kan kopplas till klubbarna och som hade fångats upp av sedvanlig brottsbekämpande arbete är allt som kunnat uppvisas.

Vad värre för polismyndigheterna är att spektakulära och oerhört kostsamma insatser varav jätterazzian i Göteborg är den största har isat sig vara ett totalt fiasko som borde fått varje seriös organisation att dra sig tillbaka och utvärdera situationen. 27,9 miljonjer för två fällande domar blev det anorektiskt magra resultatet av jätterazzian i Göteborg varav bägge två med största sannolikhet kommer att rivas upp i Hovrätten. Och, vad värre var att hela den svenska mediaeliten satt på första parkett då de redan i förväg var inbjudna till spektaklet.

Att då använda den till ovannämnda razzia orsakande polisinformatören Mega för att i Tv misstänkliggöra en grundlagsskyddad förening är lågt men inte så lågt som polisen, för att travestera Glocalnet-reklamen. Mega är såsom Payback redan tidigare offentliggjort för media en figur som ingen normal människa skulle vilja ta i med tång ens. Han har en moral som understiger det mesta här i världen då han och hans hustru gjort förtjänster och utnyttjat människor i den djupaste utsatthet. Hans trovärdighet borde vara så skadad inför media att hans namn och person borde försvinna bort i tystnad för att aldrig nämnas igen.
Se: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-1-435162
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-2-437876

Fel i sak!

Jag vill här ta upp några ytterligare lättkontrollerade fakta som inte de goda polisreportrarna på Uppdrag Granskning ville kontrollera. Exempelvis pratet om att en Carribbeanbåge på framsidan av en bikers väst till fullo tillkännagav att han sysslade med organiserad narkotikasmuggling initierad av lokala aktörer. Hells Angels MC har en avdelning i området och vänskapen med den avdelningen är också den traditionella orsaken till att bikers från andra länder bär en annan avdelnings ryggmärkesbåge på fronten. En uppgift som hade varit väldigt enkel att kontrollera för en seriös journalist som inte hade som uppgift att sammanställa fakta i en viss demoniserande riktning. Se:  http://www.mccaribbean.com/

Polisen pratade också om att de betraktar mc-klubbarna såsom kriminella och att de arbetar utefter EU:s definition av kriminella organisationer. Men, och det är väldigt viktigt att komma ihåg: Regeringen har avvisat denna definition utefter Svenska Advokatsamfundets rekommendation såsom remissinstans gällande proposition
2007/08:144, Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet:
Advokatsamfundet är starkt kritiskt till att över huvud taget kriminalisera ett deltagande i en kriminell organisation som sådant. Mot bakgrund av den mötes- och föreningsfrihet som råder i vårt land under skydd av regeringsformen, är det högst anmärkningsvärt att ett deltagande i sig, utan något individuellt brottsligt agerande, skall vara kriminaliserat.

Regeringen sammanfattar därefter sin ståndpunkt i propositionen: Sid 10. I svensk rätt finns inte någon legaldefinition av begreppet kriminell organisation. Rambeslutet kräver inte heller att det införs en sådan. Sid 15. Ett genomförande i enlighet med den förra artikeln synes dock vara lämpligast, bl.a. av det skälet att man då undviker den av Sveriges advokatsamfund kritiserade vägen att behöva kriminalisera någons deltagande i en kriminell organisation utan att samtidigt uppställa krav på att en konkret straffbar gärning har begåtts inom ramen för organisationens verksamhet".

Således tar här regeringen direkt avstånd från användandet av EU:s definition av kriminella organisationer utefter Advokatsamfundets skrivning! Att då såsom polisen likväl hävda samma definition, för att fortsatt kunna förfölja mc-klubbarna innebär samtidigt att polisen ställer sig över den lagstiftande församlingen och icke erkänner densamma, vilket är ett ytterst allvarligt fenomen i en uppgiven demokrati. Att inte heller här Uppdrag Gransknings reportrar känner till viktiga fakta i saken visar ytterligare på det högst oseriösa i reportaget!

Krav på allsidig mediarapportering

Sverige har ett icke-tvingande regelverk för självsanering inom journalistiken: "Etiska regler för press, tv och radio. Se: http://www.po.se/Article.jsp?article=1011&avd=verksamhet

Jag vill här ta upp två punkter i regelverket: 2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.

Uppdrag Gransknings-reportaget innebär ett klart brott mot de etiska reglerna i det att reportrarna aldrig avkräver de rapporterande poliserna i avsnittet bevis för sina utsagor. Seriösa journalister hade på varje enskild punkt avkrävt faktiska bevis för anklagelserna!

Journalisterna har heller aldrig utfört någon faktakontroll vilket mina exempel ovan till fullo bevisar. Inte heller har någon person från bikerkulturen beretts tillfälle att gå i svaromål på anklagelserna vilket bryter mot pressens allsidighetskrav.

Anonyma källor

I reportaget framträder två personer som vittnen om brottsligheten inom mc-klubbarna. En person sitter till synes inne varför straffbefrielse och/eller straffnedsättning kan misstänkas vara såväl ett vapen för och ett motiv till den återigen obevisade berättelsen. Var finns personen idag efter reportaget är den fråga som borde besvaras? Månne sitter han med en rundlig slant på fickan någonstans i Bahamas exempelvis och inmundigar long-drinks? Personens uppdrag var helt tydligt att dels vittna om brottslighet och dels förlöjliga och förödmjuka bikers, bikerkulturen och mc-klubbarna. En uppgift som är en del av polisens instrument gentemot bikerkulturen... 

Den andra personens uppgifter var omöjligt än osannolikare. En person som antingen är polis eller en inhyrd skådis läser uppenbart utantill ur ett färdigt manus. Och målar upp fantasier som en förståndshandikappad barnunge kan räkna ut inte stämmer och som till och med den svenska polismannen försökte tona ned och distansera sig ifrån.

Svensk Maffia del 2

Lasse Wierup är en journalist som byggt hela sin karriär utefter samma recept som kom i dagern i Uppdrag Gransknings reportaget. Användande av personer med suspekta motiv såsom uteslutning från klubbarna, personer som avger anonyma vittnesmål samt personer som på olika vis fäller nedlåtande eller förödmjukande kommentarer om mc-klubbarna och/eller kulturens brödraskap. Den som med öppna, kritiska ögon vill se att detta stämmer bör med öppet sinne läsa den redan utgivna boken och därefter se gårdagens reportage och försöka utskilja det systematiska mönstret som obevekligen framträder för den som vill och vågar se sanningen.

Det är ingen tillfällighet att först Uppdrag Granskning-reportaget nu TV-sänds för att därefter den 1 november följas upp av beställningsverket Svensk Maffia del 2. Bägge fenomenen är en del i en av polisen iscensatt mediakampanj för motivera en fortsatt satsning mot så kallad grov organiserad brottslighet. Ty där polisen inte lyckas leda saker i bevis kan istället en framgångsrik mediakampanj ge underlag för en fortsatt satsning. Men, bara om och så länge media tillåter det!

Detta var några talande exempel på allt som var fel med gårdagens reportage. Jag kunde hållit på en bra stund till och i detalj genomgått programmet. Men, det hade då blivit en kopiöst lång artikel som ingen skulle orkat tillgodogöra sig. Så, jag stannar här då jag anser jag bevisat min sak om den högst oseriösa och okunniga journalistiken som präglade hela Uppdrag Gransknings reportage "En lögnaktig historia"!

Länk: http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning

Peter Schjerva, för Nättidningen Payback

 

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Jag är även ordförande för Frihetspartiet med ansvar för partiets officiella skrivelser samt adminstrationen.