Aqua Terrena International AB

Aqua Terrena: Bokslutskommuniké 2010-01-01 till 2010-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:51 CET

Sammanfattning av bokslutskommuniké


2010-01-01 - 2010-12-31 (koncernen)

* Nettoomsättningen uppgick till 1 806 KSEK (1 983).
* Resultatet uppgick till -8 951 KSEK (-11 167).
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,008 SEK (-0,10).


* Resultatet per aktie* uppgick till -0,002 SEK (0,001).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 1 096 500 000 aktier per 2010-12-31. Notera att antalet aktier via kvittningsemissioner kommer att öka till 1 214 308 560 när emissionerna registreras hos Bolagsverket.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2010

* Claerens Jakobsen lämnade styrelsen på eget initiativ på grund av tidsbrist.

* Aqua Terrena tecknade under februari ett avtal med Plenosales Management AB. Avtalet innebär att Plenosales Management tar ett helhetsgrepp om Aqua Terrenas försäljning från övergripande säljstrategisk planering till implementering i enskild butik. Plenosales Management ska även vara rådgivande i arbetet att bygga upp en starkare varumärkesplattform och skall ansvara för Aqua Terrenas kundbearbetning såväl centralt som lokalt och kommer att bygga upp en ny övergripande säljstrategisk handlingsplan.

* Styrelsen beslutade den 31 mars om en riktad kvittningsemission. Genom kvittningsemission av 187 154 977 aktier med ett kvotvärde av 0,01 SEK per aktie ökar bolagets aktiekapital med 1 871 549,77 SEK. Emissionskursen fastställdes efter förhandling med fordringsägarna till 0,02 och 0,03 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgick till 5 107 223 SEK.

* På årsstämman den 11 juni omvaldes Bo Berglund, Stefan Bernenfelt, Jan Lindell och Guy Wilson till ordinarie styrelseledamöter.

* På årsstämman beslutades dels att ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 8 222 753,94 SEK och högst 32 891 015,76 SEK samt dels bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 1 096 367 192 aktier och högst 4 385 468 768 aktier.

* På årsstämman beslutades om minskning av aktiekapitalet med 2 740 917,98 SEK från
10 963 671,92 SEK till 8 222 753,94 SEK för täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde minskar från 0,01 SEK till 0,0075 SEK.

* På årsstämman beslutades även om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 132 808 aktier med ett kvotvärde om 0,0075 SEK per aktie till en teckningskurs om 0,0075 SEK per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 996,06 SEK. Anledningen till styrelsens beslut att frångå aktieägares företrädesrätt samt grunden för teckningskursen, var att bolaget ska ha ett antal aktier som är delbart med trettio och därmed möjliggöra en sammanläggning av aktier.


* På årsstämman beslutades om sammanläggning av aktier 1:30, innebärande att 30 aktier läggs samman till 1 aktie, samt ändring av bolagsordningen i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Styrelsen bemyndigades, dock längst intill den dag som infaller den femte vardagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen.

* På årsstämman bemyndigades härutöver Aqua Terrenas styrelse att fatta beslut om nyemissioner. Två bemyndiganden finns beskrivna i bolagets kommuniké från årsstämman, som offentliggjordes den 11 juni 2010.

* Styrelsen och verkställande direktören i Aqua Terrena redovisade den 15 juni 2010 sin ståndpunkt gällande bolagets revisor Bengt Wahlströms påpekande i revisionsberättelsen för 2009 gällande en fordran om cirka 14,8 MSEK på dotterbolaget Aqua Terrena AB. Nedan följer ett citat från pressmeddelandet:

"Styrelsen vill härmed klargöra att fabrikens maskiner i sin helhet ligger i dotterbolaget Aqua Terrena AB. Dessa har under åren nedskrivits kraftigt. Styrelsen anser att dotterbolagets maskinpark överstiger moderbolagets fordran i värde och anser att fordran inte bör anses vara osäker. Ett oberoende värderingsföretag (Sydsvenska Handelskammaren) värderade den 23 juni 2008 maskinparken till 21,0 MSEK. Efter tidpunkten för värderingen har det, såväl under 2008 som 2009, gjorts ytterligare investeringar i maskinparken, bland annat i en ny kolsyreanläggning. Med ovan beaktat anser styrelsen att ovan nämnd fordran bör anses vara säker."

* Styrelsen i Aqua Terrena beslutade i september 2010, med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 11 juni 2010, om riktad kvittningsemission.

Genom den till Laila Berglund, Four Nordic Traders AB, MPL Förvaltning AB och Alf Wilson riktade kvittningsemissionen om totalt 37 908 540 aktier ökar bolagets aktiekapital med
284 314,05 SEK. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,02 respektive 0,01 SEK per aktie och totalt kvittades fordringar till ett belopp om 716 111,80 SEK.

Emissionskursen fastställdes efter förhandling med fordringsägarna och är bestämd till bolagets aktiekurs vid tidpunkten för när respektive fordring har uppstått. Med anledning av bolagets behov att minska utbetalningen av likvida medel och för att stärka bolagets egna kapital beslutade styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt.

* För att minska Aqua Terrenas utbetalning av likvida medel och för att stärka bolagets egna kapital tog styrelsen i Aqua Terrena i december 2010 beslut om en riktad kvittningsemission. Beslutet togs med stöd av bemyndigande från årsstämma den 11 juni 2010. Genom kvittningsemissionen reduceras Aqua Terrenas skulder med 1 528 000,40 SEK. 79 900 020 aktier nyemitteras och aktiekapitalet ökar med 599 250,15 SEK. Antalet aktier i bolaget kommer efter kvittningsemissionens registrering hos Bolagsverket att uppgå till
1 214 308 560 aktier.


Med anledning av bolagets behov av att minska utbetalningen av likvida medel samt för att stärka bolagets egna kapital har styrelsen beslutat att frångå aktieägares företrädesrätt. Emissionskursen är fastställd till 0,01 SEK per aktie och 0,02 SEK per aktie. Emissionskursen har fastställts efter förhandling med fordringsägarna och är fastställd till bolagets aktiekurs vid tidpunkten för när respektive fordring har uppstått.

Skulder om 1 458 000,40 SEK kvittas till en kurs om 0,02 SEK per aktie och skulder om
70 000 SEK kvittas till en kurs om 0,01 SEK per aktie. Emissionen riktas till Claerens Jacobsen, ICA Hagfors, Ingvar Hansson, Laila Berglund och Rolf Östman.

VD Stefan Bernenfelt kommenterar marknadsläget
Vårt arbete under året har kretsat kring att bygga upp en starkare varumärkesplattform och en ny övergripande säljstrategisk handlingsplan. Vi anlitade Plenosales Management AB som arbetat intensivt med att ta fram en helt ny produktserie av moderna vattendrycker. Införsäljningen av den nya produktserien "Eau de Vie" inleddes kring månadsskiftet november/december 2010, med fokus på den svenska marknaden och införsäljningen kommer att fortsätta under våren 2011.

"bi okay" är en produkt med probiotiska bakterier, utan socker, tillsatser, sötningsmedel eller färgämnen och ingår i den försäljningsportfölj som lanserats i samarbete med Plenosales AB i Sverige. Produkten är framtagen av Biosa i Danmark och baseras på Aqua Terrenas vatten. I början av november 2010 erhöll vi certifiering enligt förordningarna 834/2007 samt 889/2008 för ekologisk produktion och ekologisk märkning av ekologiska produkter. Detta för vår produktion av drycker baserade på källvatten. I och med certifieringen kan vi märka "bi-okay" med EU:s logotype för ekologisk produktion. Införsäljningen har, under senare delen av 2010, startat i Sverige och Danmark.

Verktyget som ska producera "Water Above 7", en vattenflaska för Röda Korset, levererades i slutet på 2010. Tester av flaskan har genomförts med framgång och en första leverans är nu skickad. Jag hoppas att våra nya produkter, där införsäljningen påbörjats, skall visa sig framgångsrika och jag är övertygad om att fortsättningen av året kommer att bli händelserikt.

Stefan Bernenfelt
VD, Aqua Terrena International AB (publ)