Aqua Terrena International AB

Aqua Terrena: Delårsrapport 2010-01-01 till 2010-09-30

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 09:50 CET

Aqua Terrena International AB (publ)
556502-6563
Sammanfattning av delårsrapport

2010-01-01 - 2010-09-30 (koncernen)
- Nettoomsättningen uppgick till 1 521 KSEK (1 412).
- Resultatet uppgick till -6 978 KSEK (-9 547).
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,006 SEK (-0,009).

2010-07-01 - 2010-09-30 (koncernen)
- Nettoomsättningen uppgick till 496 KSEK (516).
- Resultatet uppgick till -2 014 KSEK (-3 211).
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,002 SEK (-0,003).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 1 096 500 000 aktier per 2010-09-30. Notera att antalet aktier via kvittningsemission kommer att öka till 1 134 408 540 när emissionen registreras hos Bolagsverket.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2010

- Styrelsen i Aqua Terrena International AB beslutade den 30 september 2010 - med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 11 juni 2010 - om riktad kvittningsemission.

Genom den till Laila Berglund, Four Nordic Traders AB, MPL Förvaltning AB och Alf Wilson riktade kvittningsemissionen om totalt 37 908 540 aktier ökade bolagets aktiekapital med
284 314,05 SEK. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,02 respektive 0,01 SEK per aktie och totalt kvittades fordringar till ett belopp om 716 111,80 SEK. Antalet aktier i bolaget kommer efter kvittningsemissionens registrering hos Bolagsverket att uppgå till
1 134 408 540 aktier.

Emissionskursen fastställdes efter förhandling med fordringsägarna och är bestämd till bolagets aktiekurs vid tidpunkten för när respektive fordring har uppstått. Med anledning av bolagets behov att minska utbetalningen av likvida medel och för att stärka bolagets egna kapital beslutade styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Aqua Terrena har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

VD Stefan Bernenfelt kommenterar marknadsläget
Som vi tidigare har kommunicerat har vi anlitat Plenosales Management AB för att bygga en starkare varumärkesplattform med nya smaker och funktionella drycker. Produktserien och varumärkesplattformen har varit klar och godkänd sedan en tid tillbaka. Införsäljning av den nya produktserien "Eau de Vie" kommer att inledas kring månadsskiftet november/december i år, med fokus på den svenska marknaden.

Vidare har framgångsrika testförsäljningar av "bi okay" genomförts vilka låg till grund för att starta införsäljningen i Sverige och Danmark. Startskottet har gått och det är med spänning vi kommer att följa försäljningsutvecklingen. "bi okay" är ett bubblande mineralvatten med probiotiska bakterier och fräsch smak. Produkten är framtagen av Biosa i Danmark och baseras på Aqua Terrenas vatten. "bi okay" är en produkt utan socker, tillsatser, sötningsmedel eller färgämnen. Den 1 november 2010 erhöll vi certifiering enligt förordningarna 834/2007 samt 889/2008 om ekologisk produktion och ekologisk märkning av ekologiska produkter. Detta för vår produktion av drycker baserade på källvatten. I och med certifieringen kan vi märka "bi-okay" med EU:s logotype för ekologisk produktion.

När det gäller "Water Above 7" - design av en vattenflaska för Röda Korset och verktyget för produktion av flaskan - försenades leveransen av verktyget. Status är nu att tester av flaskan har genomförts och så snart vi får orders kommer produktionen att kunna inledas. Vi befinner oss i ett intressant läge såväl gällande "Eau de Vie" och "bi-okay" som "Water Above 7" och med den breddade varumärkesportföljen ser jag fram emot en spännande avslutning av år 2010 och inledning av kommande år.

Stefan Bernenfelt
VD, Aqua Terrena International AB (publ)