Umeå kommun

Arbete med anpassningar gav budget i balans för individ- och familjenämnden

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 17:28 CET

Årsbokslutet för individ- och familjenämnden 2017 visar på ett intensivt år för nämndens verksamheter. Bland annat har man minskat externa placeringar av barn och klarat omställningen med sänkta statliga ersättningsnivå för ensamkommande barn bättre än väntat.

De anpassningar som gjorts under året inom ensamkommande barn och individ- och familjeomsorg, unga har resulterat i bättre resultat än fjolåret.

– Vi har lyckats minska antalet externa placeringar och stöder barn på hemmaplan i större utsträckning. Öppenvårdens familjebehandling har klarat omställningsarbetet och vi lägger nu mindre pengar på dyra HVB-hem runt om i Sverige, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Nämnden har fortsatt stora utmaningar inom hemtjänst, personlig assistans och funktionshinderomsorg på grund av att omfattningen av insatserna ökar. Årsbokslutet för 2017 visar en ekonomi i balans med ett plusresultat på 1,2 miljoner kronor.

– Trots att 2017 känts rätt så stabilt jämfört med det ekonomiskt svajiga 2016, så känns det skönt att vi kan visa svarta siffror i årsbokslutet för 2017, säger Igor Jonsson (M), ledamot, individ- och familjenämnden.

Några verksamheter uppmärksammades särskilt

Nämnden uppmärksammade under sammanträdet några av de verksamheter som utmärkt sig under året: receptionen i socialtjänstens hus, Hemgårdens team i daglig verksamhet, Aros (sysselsättning för alla) och Familjebehandlingen tackades.

– Det känns viktigt att uppmärksamma personalens goda arbete och dess betydelse för nämnden, säger Igor Jonsson (M), ledamot, individ- och familjenämnden.

Klarat omställningen inom ensamkommande barn och unga bättre än väntat

2017 innebar omfattande förändringar för att säkra kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi inom individ- och familjenämnden verksamheter. Verksamheterna som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar, EKB, har arbetat med att anpassa sig till lägre ersättningsnivåer från staten och färre antal barn och ungdomar. Detta har inneburit en omprioritering och omfördelning av personal. Under året har verksamheten minskat med ett 60-tal årsmedarbetare. Samtliga har erbjudits annan tjänst inom Umeå kommun. Trots årets utmaningar, där förutsättningarna har förändrats flera gånger genom ändrade ersättningar och regelförändringar, har verksamheten goda resultat när det gäller uppsatta mål.

– Kommunens ensamkommandeverksamhet förtjänar ett stort tack för en arbetsinsats utöver det vanliga. Inte nog med att man har haft att brottats med sänkta statliga ersättningar och minskat antal barn. Man har klarat de ekonomiska kraven men även uppsatta mål. Det är otroligt starkt av vår personal och chefer, säger Andreas Lundgren (S), ordförande Individ- och familjenämnden.

Resultatet kan komma att ändras

Individ- och familjenämnden önskar att göra avskrivningar för 27,2 miljoner kronor för viten, kostnader för heltidsinförandet och kostnader kopplade till kommunövergripande effektiviseringar. Dessa punkter ska beslutas i kommunfullmäktige då nämnden beslutat om framställan till kommunstyrelsen.

Fler arbetar heltid inom nämndens verksamheter

Projektet att införa heltid som norm startade den 1 september 2015 efter beslut i personalutskottet. I juni 2017 hade alla medarbetare som omfattades av införandet en heltidsanställning. Heltid är nu norm och andelen heltidsarbetande har ökat. För nämndens verksamheter innebär det en ökning av heltidsarbetande från 66,4 procent föregående år till 77,7 procent. Målsättningen är att minska andel timanställda, mertid och övertid till förmån för resurstimmar som frigjorts genom anställning på 100 procent och ett faktiskt arbetande på 100 procent.

– Vi ser stora förändringar och allt fler av våra medarbetare arbetar nu heltid. Det är viktigt för att man som anställd har en lön att leva på och för kommunen är det helt centralt när det gäller att klara framtidens behov av att få tag på personal, säger Andreas Lundgren(S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Nytt personal- och lönesystem

I maj 2017 infördes ett nytt personal- och lönesystem, Personec. Det har varit stora problem med lönekörningar för medarbetare inom nämndens verksamheter samt problem med integrationen mellan Personec och schemahanteringsverktyget Time care. Nämnden fortsätter följa åtgärdsarbetet med Personec vid varje sammanträde.

Återrapportering kring hur fler kommer i arbete
Nämnden ställde sig bakom Socialdemokraternas förslag om att ge verksamheten uppdraget att ta fram åtgärdsförslag på hur fler personer som vill ska få möjlighet att gå vidare från daglig verksamhet till en anställning. Nämnden vill också få fram en plan till hur man kan få fram fler platser hos föreningar, organisationer och företag till daglig verksamhet.

Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande som avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.se

Igor Jonsson (M)
ledamot
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-558 09 26
igor.jonsson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.