Länsstyrelsen i Jönköpings län

Arbete med vattendirektiv kan minska algblomning i Östersjön

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 16:39 CEST

Att arbeta med avrinningsområden kan leda till att algblomningen i Östersjön minskar, det menar Sven Lindgren, landshövding i Kalmar län och Dea Carlsson, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt.
- Det nya med vattendirektivet är att det finns uttalade krav på samarbete över läns- och kommungränser i vattenstrategiska frågor. Dessutom är vattendirektivet ett EU-samarbete vilket innebär att samtliga länder i gemenskapen åtagit sig att jobba med dessa frågor på samma sätt som vi gör, säger landshövding Sven Lindgren.
Nytt med vattendirektivet är man betraktar alla vatten utifrån avrinningsområden, som bygger på naturliga gränser i landskapet. Samtliga län och kommuner som ligger inom att avrinningsområde skall samarbeta för att minimera miljöpåverkan. En inlandskommun som ligger längre upp i vattensystemet kan i framtiden få göra åtgärder för att en kustkommun skall kunna få en tillfredsställande status på sina vatten.

- Vattendirektivet ger oss möjlighet att angripa några av orsakerna bakom problem som algblomningar, säger Dea Carlsson, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Det pågår för närvarande en intensiv debatt om vilka näringsämnen som är begränsande för övergödningen i Östersjön. Somliga menar att det är fosfor och andra kväve. Mycket tyder dock på att det ibland är det ena och ibland det andra - beroende på var i Östersjön man tittar.

- Att minska transporten av kväve och fosfor från inlandet är viktigt för att bekämpa övergödningen och för att uppnå god status i våra kustområden, menar Rita B Jönsson, marinbiolog, på Länsstyrelsen i Kalmar.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt arbetar för närvarande med länsstyrelserna i distriktet för att kartlägga 1 500 vatteförekomster och sätta en status på dem. Arbetet skall vara avslutat under 2006 och kommer bland annat att resultera i en karta på Internet där man kan klicka på ett vatten och se hur det mår, och vilka verksamheter som påverkar vattnets status. Enligt vattendirektivet skall allt sveriges vatten ha god kvalitet år 2015.

I vattendirektivet finns också inskrivet att myndigheterna skall samverka med och uppmuntra till deltagande från alla berörda intressenter. Bland annat kommer man att arbeta med att inrätta vattenråd, som skall få både insyn och möjligheter att påverka i samband med lokala beslut.

- Det finns ett stort engagemang runt om i distriktet som vi vill ta vara på och många kunniga personer som skall involveras i samverkansarbetet. Ett exempel på svensk initiativförmåga som var uppe på världsvattenkonferensen i Mexico, är Torsås kustgrupp som själva såg effekter av övergödning och kontaktade myndigheter och universitet för att hitta orsaker och göra åtgärder, säger Dea Carlsson, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt.

- En annan viktig vattenrelaterad fråga är de höga vattenflöden som vi kan förvänta oss under våren, säger Dea Carlsson.

Fakta om avrinningsområden
Allt vatten som faller som nederbörd samlas slutligen upp i vattendrag, grundvattenmagasin eller avdunstar till atmosfären. Det område från vilket vattnet slutligen hamnar i samma vattendrag är ett avrinningsområde. I landskapet skiljs ofta avrinngsområden åt genom vattendelare som är naturliga formationer som t ex en höjd, vilken gör att regnet rinner åt olika håll.

Fakta om vattendirektivet
Vattendirektivet (2000/60/EEG) belsutades av EU år 2000. Under hösten 2003 tillkom den svenska förordningen om förvaltning av kvalitet på vattenmiljön, eller den så kallade "vattenförordningen". Samtidigt inrättades fem vattendistrikt med varsin vattenmyndighet i Sverige för att sköta genomförandet av direktivet. Södra Östersjöns vattendistrikt innefattar Kalmar-, Blekinge-, Kronoberg-, Gotland-, Skåne-, Jönköping och Östergötlands län. Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt är belägen på Länsstyrelsen i Kalmar.
Kontaktpersoner

För ytterligare kommentarer:
Dea Carlsson
Vattenvårddirektör Södra Östersjöns vattendistrikt
Telefon: 0480-823 29
Mobil: 070-259 15 82
E-post: dea.carlsson@h.lst.se

För pressinformation:
Alexander Eriksson
Vattenmyndigheten, Södra Östersjön
Telefon: 0480-824 09
Mobil: 073-80 34 009
E-post: alexander.eriksson@h.lst.se

Vidare läsning
Vattenmyndigheterna

Sidan uppdaterad:
2006-03-29