Linköpings kommun

Arbetet för koldioxidneutralt Linköping 2025 växlar upp

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 11:00 CET

I Paris pågår FN:s klimatmöte. Samtidigt går arbetet för att Linköping ska bli en koldioxidneutral kommun 2025 nu in i en ny fas.

– Vi har tusen dagar kvar av den här mandatperioden och det ser jag som en utmaning. Vi ska visa resultat. Tillsammans med Linköpingsborna och näringslivet vill kommunen och kommunens bolag gå i spetsen för att skapa ett hållbart samhälle säger kommunalrådet Nils Hillerbrand (MP).

För fyra år sedan antog Linköpings kommunfullmäktige målet att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål, både nationellt och internationellt. Klimatutmaningen är global och kommunens klimatmål tar hänsyn till att det vi gör eller inte gör lokalt påverkar utsläppen i vår omvärld.

– Det finns något hoppfullt i att så många länder kommit till FN:s klimatmöte och det de kommer överens om där kan bli avgörande. Samtidigt måste vi börja arbeta här och nu med att ställa om vårt samhälle. I Linköping har vi gjort mycket och vi kan göra ännu mer, säger kommunalrådet Nils Hillerbrand (MP).

För att nå kommunens klimatmål krävs stora minskningar av koldioxidutsläppen, främst genom att minska användningen av fossila bränslen, energieffektivisera, förhindra utsläpp av metangas från avfall som är 30 gånger skadligare för miljö än koldioxid samt genom omställningen till ökad produktion av resurseffektiv och förnyelsebar el.

Kommunens bolag har vidtagit åtgärder för att minska sin energiförbrukning och utsläppen koldioxid. Det har bland annat handlat om energieffektivisering i befintliga fastigheter, energisnål nyproduktion, införandet av Gröna påsen för hushållens matavfall med syfte att öka biogasproduktionen och utbyggnad av ett nytt avfallsbaserad kraftvärmeverk.

Att minska trafikens utsläppa av koldioxid kommer att vara avgörande för att nå målet. Sänkta hastighetsgränser, pendlarparkeringar, bussfiler, biogasdriven kollektivtrafik och utbyggnad av gång och cykelvägar är exempel på några åtgärder som redan genomförts.Kommunen måste intensifiera arbetet med att öka andelen resenärer som reser hållbart – med kollektivtrafik och cykel.

Ett särskilt sigill har tagits fram för att kunna användas som en gemensam nämnare i olika sammanhang. Sigillet ska användas av kommunen och de kommunala bolagen. Det som kommuniceras ska ha en direkt relation till miljö- och klimatarbetet och specifikt aktiviteter som kopplas till att nå koldioxidmålet, som bedrivs inom kommunen och inom kommunkoncernen. Sigillet bidrar till att alla Linköpingsbor påminns om att det är vi tillsammans som har ansvar för nå målet, kommun, näringsliv och kommuninvånare

På kommunens webbplats linkoping.se kommer en särskild sida för arbetet successivt att byggas upp. Där ska det vara möjligt att ta del av vad som har gjort, vad som pågår och vad som planeras. Det ska finnas fakta, frågor och svar och tips.

Musikhjälpen kommer till Linköping om en vecka. Temat är att ”Ingen ska behöva fly undan klimatet” och syftar på det ökade antalet människor som flyr effekterna av klimatförändringar.Medan Musikhjälpen pågår kommer kommunen att hålla en lounge öppen i konsthallen passagen, där besökarna genom bildspel och miniföreläsningar kan ta del av kommunens klimatarbete.

I det kommande arbetet kommer engagemanget hos Linköpingsbor och näringsliv att spela stor roll. Målet är att ett förändrat beteende ska upplevas som något positivt.Linköpings kommun behöver arbeta ännu mer tillsammans med det lokala näringslivet, linköpingsborna, universitet och med nationella och internationella partners i olika nätverk. Under nästa år kommer kommunen att göra särskilda satsningar för att bjuda in både kommuninvånare och det lokala näringslivet för att öka omställningstakten till ett klimat- och resurseffektivt samhälle.

I bifogat faktablad nedan finns exempel på vad Linköpings kommunen och dess bolag har gjort och planerar att göra för insatser i klimatarbetet. Sigillet finns som bifogad bildfil.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Nils Hillerbrand (MP), 070-362 62 40 eller miljösamordnare Helena Kock-Åström, 013-26 30 25.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.