Transformator Design Group

Arbetsförmedlingen jobbar kunddrivet för att öka sitt förtroende

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 14:33 CEST

I enlighet med regleringsbrevet från riksdag och regering, är förtroendefrågan ett av Arbetsförmedlingens viktigaste fokusområden. Målet är att uppnå ökat förtroende hos medborgarna genom att på djupet lyssna, lära och samutveckla myndighetens tjänster med medborgare (kunder) och medarbetare. Arbetsförmedlingen har för detta förtroendearbete valt att samarbeta med Transformator design och i juni 2013 tecknades ett ramavtal för kanaloberoende service design, även kallat tjänstedesign, som löper under två år.

- Vi arbetar med förtroendefrågan i flera steg, säger Pia Rydqvist, projektledare för förtroendefrågan på Arbetsförmedlingen. Vi började med att ta fram en kundsäkrad problembild, en kartläggning som visar varför medborgarnas förtroende för myndigheten är lågt. Därefter har kunder och medarbetare engagerats för att ta fram kundresor och en kundsäkrad målbild som visar hur Arbetsförmedlingen bör göra för att komma tillrätta med problembilden. I arbetet har vi identifierat kundresan för nyarbetslösa, arbetsgivare och långtidsarbetslösa och tagit fram ett antal förbättringsförslag som innebär stor påverkan på kundupplevelsen för de olika grupperna.  

Förbättringsförslagen som har arbetats fram tillsammans med kunderna (medborgarna) jobbar Arbetsförmedlingen vidare med i så kallade växthus. I växthusen kan både medarbetare och kunder förfina lösningsförslagen och anpassa dem till det vardagliga arbetet innan de implementeras. 

- Det känns jättekul att Arbetsförmedlingen har valt att arbeta kunddrivet och att vi har fått förtroendet att hjälpa dem med detta. Genom våra kunddrivna metoder, som både involverar och samutvecklar med medborgarna och medarbetarna kommer vi att förbättra Arbetsförmedlingens tjänster utifrån medborgarnas perspektiv och på så sätt öka myndighetens förtroende hos allmänheten säger Daniel Ewerman, vd på Transformator design. 


Kontaktperson: 

Emma Patel

Kommunikationsansvarig Transformator design

Telefon: 070 3099 307

E-post: emma.patel@transformatordesign.se 


Pia Rydqvist

Projektledare, Arbetsförmedlingens Förtroenderesa – Kunddriven utveckling för stärkt förtroende

Telefon: 0104869119  

E-post: pia.rydqvist@arbetsformedlingen.se  


Transformator design hjälper företag, organisationer och myndigheter att jobba kunddrivet. Vårt mål är att skapa en bättre vardag för människor genom att ta fram efterfrågade och lönsamma tjänster. Vi drivs av nyfikenhet och viljan att förstå människors behov och drivkrafter. Genom att förstå vad människor vill ha utan att de själva har satt ord på det skapar vi kundvärde.