Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, augusti 2005

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 09:31 CET

Ökningen av arbetskraftskostnaderna uppmätt
till 1,9 procent för arbetare och 2,6 procent för tjänstemän

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti 2005 beräknats till 148,7 för arbetare och 166,1 för tjänstemän. Sedan augusti 2004 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare och 2,6 procent för tjänstemän.


Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.
FAKTARUTA

Förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän för augusti 2005 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2005 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2004.

Gällande lagstadgad arbetsgivaravgift för 2005 har justerats med +0,24 procentenheter för att schablonmässigt inkludera företagens medfinansiering av sjukpenningen i arbetskostnadsindex.

Definitiva arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på den fastställda ITP-avgiften för 2004.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0510 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram finns nu på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 30 november 2005 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08 - 545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019 - 17 69 76

Förfrågningar
Mikael Molén
Tfn 019 - 17 68 92
E-post mikael.molen@scb.se
Margareta Carlsson
Tfn 019 - 17 67 33
E-post margareta.c@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.