Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, februari 2006: Förändringen av arbetskraftskostnaderna -0,8 procent för arbetare och +1,7 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:35 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2006 beräknats till 147,4 för arbetare och 169,7 för tjänstemän. Jämfört med februari 2005 har arbetskraftskostnaden minskat med 0,8 procent för arbetare och ökat med 1,7 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

FAKTARUTA

Förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän för februari 2006 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2006 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2005.

Under år 2006 är alla företag som omfattas av Avtalspension SAF-LO befriade från pensionspremien. Detta påverkar utvecklingen av arbetskostnadsindex för arbetare negativt under 2006 med cirka 3 procentenheter.

För att schablonmässigt inkludera företagens kostnader för medfinansieringen av sjukpenningen har sjukförsäkringsavgiften, vid beräkning av arbetskostnadsindex, justerats upp med 0,24 procentenheter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0604 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram finns nu på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 30 maj 2006 kl. 09.30.

Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08 - 545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019 - 17 69 76

Förfrågningar
Margareta Carlsson
Tfn 019 - 17 67 33
E-post margareta.c@scb.se
Kristian Söderholm
Tfn 019 - 17 64 63
E-post kristian.soderholm@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.