Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 12:00 CET

Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för oktober 2003 beräknats till 144,1 för arbetare och 156,6 för tjänstemän. Jämfört med oktober 2002 har arbetskraftskostnaden ökat med 4,1 procent för arbetare och med 3,3 procent för tjänstemännen.

Arbetskostnadsindex, AKI beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

FAKTARUTA
Förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän för oktober 2003 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2003 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2002.

När de avtalsenliga avgifterna för tjänstemän för 2002 definitivt fastställdes i slutet av 2002 visade det sig att de preliminära uppgifterna, som tidigare använts, hade varit för höga. Definitiva arbetskostnadsindex för första halvåret hade då redan publicerats. Från och med arbetskostnadsindex för juli 2002 används de definitiva avgifterna i beräkningarna.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0313 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 januari 2004 klockan 10.00.

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 45/40
Epost christina.euren@mi.se

Producent
SCB, Programmet för Konjunkturlönestatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 76

Förfrågningar
Håkan Swan
Tfn 019-17 68 04
Epost hakan.swan@scb.se

Jenny Karlsson
Tfn 019-17 69 83
Epost jenny.karlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.