Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, juni 2007: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,5 procent för arbetare och 1,1 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:35 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni 2007 beräknats till 161,1 för arbetare och 175,5 för tjänstemän. Sedan juni 2006 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,5 procent för arbetare och med 1,1 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

FAKTARUTA

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän i juni 2007 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2007 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2006.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0708 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram finns nu på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 1 oktober 2007 kl. 09.30.

Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08 - 545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se

Producent
SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 21

Förfrågningar
Margareta Carlsson
Tfn 019 - 17 67 33
E-post margareta.c@scb.se
Kristian Söderholm
Tfn 019 - 17 64 63
E-post kristian.soderholm@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.