Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsbarometern ’09: Återhållsamma arbetsgivare spår ljusare framtid

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 09:56 CET

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283624.aspx

Andelen arbetsgivare som söker personal har minskat markant och är nu totalt nere på samma nivåer som i början av 1990-talet. Även om arbetsgivarna är mer försiktiga än tidigare i sin bedömning av det framtida behovet av personal, uppskattar man att antalet anställda kommer att öka för nästan hälften av utbildningsgrupperna inom de närmaste tre åren.

Ökat behov av gymnasieutbildade inom tele och elektronik

Inom det tekniska området uppger arbetsgivarna fortsatt brist på yrkeserfarna sökande inom merparten av utbildningsgrupperna, men bristen är betydligt lägre än tidigare. Framförallt gäller det yrkeserfarna industriutbildade där det nu råder balans efter flera år av brist. På tre års sikt ser arbetsgivarna att antalet anställda kommer att öka för merparten av utbildningsgrupperna. I synnerhet för gymnasieutbildade inom tele och elektronik och högskoleingenjörer inom byggnadsteknik ser framtiden ljus ut.

God tillgång på nyutexaminerade ekonomer

Det är fortfarande god tillgång på nyutexaminerade inom det samhällsvetenskapliga området, i synnerhet på dem med ekonomisk inriktning. Även avseende yrkeserfarna bedöms tillgången på sökande vara god eller i balans, med undantag för programmerare/systemerare, psykologer och socionomer där det råder brist. Bedömningen är att behovet av ekonomer, jurister, programmerare/systemerare och socionomer kommer att öka på tre års sikt.

Stor efterfrågan på läkare

Med undantag för veterinärer, råder det god tillgång eller balans på nyutexaminerade för samtliga utbildningsgrupper inom vårdområdet. Bland de yrkeserfarna är bristerna mer tydliga, framförallt gäller det läkare och tandläkare. Närmare 70 procent av arbetsgivarna uppger att de sökt läkare under det senaste året. Arbetsgivarna uppskattar att antalet anställda veterinärer, läkare och specialistutbildade sjuksköterskor kommer att öka inom de tre närmaste åren.

Fortsatt brist på förskollärare

Inom undervisningsområdet är det minst andel av arbetsgivarna, knappt en tredjedel, som sökt personal under det senaste året. Det är fortsatt brist på förskollärare och specialpedagoger/speciallärare, även nyutexaminerade. Arbetsgivarnas bedömning är att antalet gymnasielärare kommer att minska på kort sikt, medan man spår ett ökat behov av förskollärare.

Tabell: Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angivit…

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern ’09 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna för de närmaste åren för 72 utbildningar, varav 13 är gymnasiala och 59 är högskoleutbildningar. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till cirka 7 000 personalansvariga på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bl.a. om tillgången på sökande (God tillgång/Balans/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

Arbetskraftsbarometern ’09

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern ’10 publiceras 2010-12-07 kl.09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

 

Förfrågningar

Karin Zetterberg
Tfn 08-506 945 31
E-post karin.zetterberg@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.