Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsbarometern 2003: Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att sjunka

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 10:18 CET

Andelen arbetsgivare som sökt personal fortsätter att sjunka och är nu nere på samma nivå som under åren 1995–1997. Samtidigt ökar tillgången på sökande. Störst är tillgången på programmerare/systemerare.

Fortsatt brist på sökande inom vården
Inom vården är det brist på yrkeserfarna inom nästan samtliga utbildningsgrupper. Liksom förra året är bristen på yrkeserfarna läkare störst. Det ansträngda ekonomiska läge som många landsting befinner sig i gör dock att arbetsgivarna är betydligt mer återhållsamma i år än förra året i sin bedömning av förändringen av antalet anställda både på ett och tre års sikt. På ett års sikt bedöms inga förändringar ske vad gäller antalet anställda. På tre års sikt är bedömningen att antalet anställda kommer att öka för knappt hälften av utbildningsgrupperna.


Ökad tillgång på sökande inom det tekniska området
Inom den tekniska sektorn har tillgången på sökande ökat både bland yrkeserfarna och nyutexaminerade. Det är numera god tillgång på nyutexaminerade sökande bland merparten av de undersökta utbildningsgrupperna. De personer som arbetsgivarna främst uppger att det är brist på både vad gäller yrkeserfarna och nyutexaminerade är personer med gymnasial utbildning inom VVS, energi, jord- och skogsbruk, verkstad, fordon- och transport, bygg och process. Arbetsgivarnas bedömning är att behovet av personal på tre års sikt kommer att öka för 75 procent av utbildningsgrupperna inom det tekniska området.

Inte längre någon brist på nyutexaminerade gymnasie- och grundskolelärare
Inom undervisningssektorn har 47 procent av arbetsgivarna sökt personal vilket är 10 procentenheter lägre än föregående år. Den brist på nyutexaminerade sökande med gymnasie- eller grunskolelärarexamen som arbetsgivarna uppgav förra året har i år förbytts i balans eller god tillgång på sökande. Även förra årets brist på yrkeserfarna gymnasie- eller grunskolelärarexamen har i stor utsträckning förbytts i balans eller god tillgång på sökande. På lärarområdet bedömer arbetsgivarna att antalet anställda kommer att vara oförändrat både på ett och tre års sikt.

Definitioner och förklaringar
Arbetskraftsbarometern’03 är en urvalsundersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 74 utbildningar. Under hösten varje år skickas drygt 11 000 blanketter ut till ca 7 000 personalansvariga på olika arbetsställen. De tillfrågas bl.a. om tillgången på sökanden (God tillgång/Balans/Brist) samt om personalbehovet på det egna arbetsstället på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Mer om…
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

För diagram, se www.scb.se