Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2010: Minskning av antalet långtidsarbetslösa

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:03 CET

Under det fjärde kvartalet 2010 var 4 070 000 personer i arbete vilket motsvarar 57,8 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Det är en ökning med 166 000 personer jämfört med samma period 2009. Av personerna ej i arbete minskade antalet sysselsatta som var frånvarande minst en kalendervecka med 62 000 till 492 000 personer medan antalet arbetslösa personer minskade med 41 000 till 361 000 personer. Bland personerna ej i arbete var 2 123 000 utanför arbetskraften.

Samtidigt med detta pressmeddelande publicerar AKU ett
pressmeddelande om hur arbetsmarknaden utvecklats ur ett regionalt perspektiv.

Befolkningen
Befolkningen mellan 15-74 år uppgick till 7 046 000 personer under det fjärde kvartalet 2010, vilket är 59 000 fler än under motsvarande period 2009. Av dessa var 4 070 000 personer i arbete och 2 976 000 personer ej i arbete.

Fler personer i arbete

Under det fjärde kvartalet 2010 var 4 070 000 av de sysselsatta, eller 57,8 procent av befolkningen, i åldern 15-74 år i arbete. Det motsvarar en ökning med 166 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2009. För männen ökade antalet personer i arbete med 105 000 till 2 206 000 medan det för kvinnorna ökade med 61 000 till 1 865 000.

Antalet sysselsatta, som innefattar gruppen personer i arbete samt sysselsatta som var frånvarande minst en kalendervecka, uppgick till 4 563 000 personer under fjärde kvartalet 2010. Det är en ökning med 104 000 personer, varav 71 000 var män. Andelen sysselsatta av befolkningen uppgick till 64,8 procent vilket är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2009. För männen ökade sysselsättningsgraden med 1,4 procentenheter till 67,8 procent medan den för kvinnorna låg på 61,6 procent. Antalet personer som var frånvarande hela kalenderveckan minskade med 62 000 till 492 000 personer jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Andelen personer ej i arbete minskade
Gruppen personer ej i arbete utgörs av undergrupperna sysselsatta som var frånvarande under minst en kalendervecka, arbetslösa samt personer ej i arbetskraften. Dessa olika undergrupper uppgick till totalt 2 976 000 personer i åldern 15-74 år, vilket motsvarar 42,2 procent av befolkningen. Det innebär att andelen personer ej i arbete minskade med 1,9 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen män och kvinnor som ej var i arbete minskade med 2,4 respektive 1,3 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2009. Därmed uppgick dessa andelar till 38,1 respektive 46,5 procent.

Minskning av antalet frånvarande
Av de sysselsatta var 492 000 personer frånvarande från arbetet minst en kalendervecka under fjärde kvartalet 2010, vilket är en minskning med 62 000 personer jämfört med motsvarande kvartal 2009. Denna minskning förklaras till stor del av minskat semesteruttag.

Sjukfrånvaron bland sysselsatta uppgick till med totalt 99 000 personer under fjärde kvartalet 2010. Antalet personer som var sjukfrånvarande i minst 52 veckor minskade med 4 000 till 10 000 medan de sjuka 1-2 veckor uppgick till 45 000 personer.

Långtidsarbetslösheten minskade
Antalet arbetslösa minskade med 41 000 personer till 361 000 under det fjärde kvartalet 2010. Detta är första gången sedan första kvartalet 2008 som antalet arbetslösa minskar jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bland männen minskade antalet arbetslösa med 30 000 till 192 000 medan antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 169 000. Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 1,0 procentenheter och uppgick därmed till 7,3 procent. För männen minskade arbetslöshetstalet med 1,2 procentenheter till 7,4 procent medan det för kvinnorna var 7,3 procent.

Bland ungdomarna mellan 15-24 år var 130 000, eller 21,6 procent av arbetskraften, arbetslösa under det fjärde kvartalet 2010. Det är en minskning av det relativa arbetslöshetstalet med 2,4 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2009. Av de 130 000 arbetslösa var 60 000 heltidsstuderande.

Antalet långtidsarbetslösa, vilket innebär att de har varit arbetslösa i en sammanhängande period på minst 27 veckor, minskade med 13 000 personer till 119 000 jämfört med fjärde kvartalet 2009. Denna minskning omfattar uteslutande antalet långtidsarbetslösa män som uppgick till 65 000 under fjärde kvartalet 2010. Motsvarande antal för kvinnorna var 54 000. Det är första gången sedan andra kvartalet 2008 som antalet långtidsarbetslösa minskar jämfört med motsvarande period föregående år.

Personer ej i arbetskraften
Gruppen ej i arbetskraften innefattar personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Den största delen av gruppen utgörs av heltidsstuderande som varken är sysselsatta eller arbetslösa, pensionärer och sjuka. Under fjärde kvartalet 2010 uppgick antalet personer utanför arbetskraften till 2 123 000, eller 30,1 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Uppdelat efter kön bestod gruppen ej i arbetskraften av 955 000 män respektive 1 168 000 kvinnor.

Under fjärde kvartalet 2010 ökade antalet pensionärer med 55 000 till 845 000 och utgör därmed den största gruppen bland personer ej i arbetskraften, vilket har sin grund i bl.a. att befolkningen 65-74 år ökade med 45 000 personer.

Antalet sjuka mellan 15-74 år minskade med 50 000 jämfört med fjärde kvartalet 2009. Antalet sjuka uppgick därmed till 372 000 varav 142 000 män respektive 231 000 kvinnor.

Antalet heltidsstuderande uppgick till 705 000 personer under fjärde kvartalet 2010 varav 348 000 var män respektive 356 000 var kvinnor.

Arbetsmarknaden för hela befolkningen 15-74 år, 4:e kvartalet 2010. Antal

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308696.aspx

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2009.

De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

*) Förtidspensionärer av hälsoskäl ingår i gruppen Sjuka

Publikation
En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiskt meddelande Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2010.

Redovisning av resultaten från Arbetskraftsundersökningarna sker även i de utförliga tabellpaketen Grundtabeller, Tilläggstabeller samt Tabeller avseende befolkningen ej i arbete. Dessa tabeller återfinns under länken nedan.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Arbetskraftsundersökningen (AKU), 1:a kvartalet 2011 publiceras 2011-05-24 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar

Martin Johannsen
Tfn 08-506 940 04
E-post martin.johannsen@scb.se

Daniel Samuelsson

Tfn 08-506 949 78
E-post daniel.samuelsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.