Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), Årsmedeltal 2010: Antalet personer i arbetskraften ökade under 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:42 CET

55 000 fler var i arbetskraften 2010 jämfört med 2009. I genomsnitt var 4 546 000 sysselsatta vilket är en ökning med 47 000 personer. Antalet arbetslösa uppgick till 416 000 vilket motsvarar 8,4 procent av arbetskraften. Antalet arbetade timmar uppgick till 140,9 miljoner per vecka, en ökning med 5,9 miljoner timmar jämfört med 2009.

Fler sysselsatta män
Antalet personer i arbetskraften uppgick 2010 till 4 962 000, en ökning med 55 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 70,7 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. Jämfört med föregående år ökade männens arbetskraftstal med 0,5 procentenheter till 73,9 procent. Kvinnornas arbetskraftstal var under året i genomsnitt 67,4 procent.

Under 2010 ökade antalet sysselsatta och därmed bröts den negativa trend som har varit i sysselsättningen sedan hösten 2008. I genomsnitt var 4 546 000 i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är 47 000 fler jämfört med 2009. Ökningen förklaras av att 43 000 fler män var sysselsatta.

Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av befolkningen, var 64,7 procent för personer i åldern 15-74 år. Andelen sysselsatta ökade bland männen med 0,5 procentenheter till 67,6 procent. För kvinnorna var sysselsättningsgraden 61,8 procent.

I genomsnitt var 4 048 000 personer anställda vilket är 31 000 fler än 2009, en ökning som enbart var bland männen. Den anställningsform som ökade var tidsbegränsat anställda, 27 000 fler hade en sådan typ av anställning.

Personer som vanligen arbetar heltid, det vill säga 35 timmar eller mer per vecka, uppgick till 3 472 000 vilket är en ökning med 69 000 eller motsvarande 2,0 procent. 43 000 fler män arbetade heltid och 26 000 fler kvinnor.

Arbetade timmar ökade
Antalet arbetade timmar uppgick under 2010 till i genomsnitt 140,9 miljoner timmar per vecka. Jämfört med året innan är det en ökning med 5,9 miljoner timmar.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten var 8,4 procent
Till skillnad från 2009 skedde det inte någon ökning av antalet arbetslösa under året. I genomsnitt var 416 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, varav 223 000 var män och 193 000 var kvinnor. Arbetslöshetstalet, andelen av arbetskraften som är arbetslösa, uppgick till 8,4 procent. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 17 000 till 132 000 under 2010. Med långtidsarbetslösa menas personer som haft en sammanhängande arbetslöshetstid på minst 27 veckor.

Personer ej i arbetskraften
Personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften, dvs. personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa, var i genomsnitt 2 060 000. Jämfört med 2009 minskade antalet som stod utanför arbetskraften på grund av sjukdom med 62 000 medan antalet pensionärer ökade med 58 000.

Publikation
Läs mer om denna undersökning i Statistiska meddelanden AM 12 SM1101

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Linda Wahlman
Tfn 08-506 949 44
E-post linda.wahlman@scb.se
Dan Lundberg
Tfn 08-506 941 37
E-post dan.lundberg@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.