Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2012: Fler sysselsatta och arbetslösa under 2012

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 10:09 CET

Under 2012 var i genomsnitt 4 672 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 29 000 personer jämfört med 2011. Den största ökningen skedde bland utrikes födda. Antalet arbetslösa ökade med 11 000 till 388 000 personer. Arbetslösheten var 7,7 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2011. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 143,6 miljoner per vecka.

Fler sysselsatta kvinnor

Under 2012 ökade befolkningen i åldersgruppen 15-74 år med 41 000 personer till 7 114 000. Arbetskraften uppgick till 5 060 000 personer, en ökning med 40 000 jämfört med 2011. Arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, var 71,1 procent.

I genomsnitt var 4 672 000 personer sysselsatta under 2012. Jämfört med 2011 innebär det en ökning med 29 000 personer. Av dessa stod kvinnorna för den största ökningen med 23 000 personer till totalt 2 221 000. Antalet sysselsatta män var i genomsnitt 2 450 000 under 2012.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, var 65,7 procent i genomsnitt under 2012. Männens sysselsättningsgrad var 68,1 procent och motsvarande siffra för kvinnorna var 63,2 procent.

Bland utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 29 000 personer till 716 000. Antalet sysselsatta utrikes födda män ökade med 15 000 personer och kvinnorna ökade med 14 000. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män var 61,5 procent och bland kvinnorna var den 52,8 procent. Det är en ökning med 1,5 procentenheter för kvinnorna.

Antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin minskade under 2012 samtidigt som antalet sysselsatta inom finansiell verksamhet ökade. Inom ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö” var 597 000 personer sysselsatta, vilket är 15 000 färre jämfört med föregående år. Antalet sysselsatta inom ”Finansiell verksamhet, företagstjänster” ökade med 15 000 till 753 000 personer.

I Stockholms län var 11 000 fler personer sysselsatta under 2012 jämfört med 2011. I övriga län var det ingen statistiskt säkerställd skillnad mot föregående år.

I genomsnitt var 4 181 000 personer anställda vilket är 24 000 fler än under 2011. Antalet fast anställda ökade med 44 000 samtidigt som antalet tillfälligt anställda minskade med 20 000 personer. Inom den privata sektorn ökade antalet anställda med 30 000 personer, bland dessa var 27 000 kvinnor.

Antal arbetade timmar var 143,6 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick till 143,6 miljoner i genomsnitt under 2012. Jämfört med 2011 är detta ingen statistisk säkerställd skillnad. Männen arbetade i genomsnitt 81,8 miljoner timmar per vecka och motsvarande siffra för kvinnorna var 61,8 miljoner.

Arbetslösheten var 7,7 procent

Trots ökningen i antalet sysselsatta ökade antalet arbetslösa. Det beror på ett ökat antal personer i arbetskraften.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 388 000, vilket är en ökning med 11 000 personer jämfört med 2011. Av dessa var 10 000 män vilket innebär att i genomsnitt var 210 000 män arbetslösa under 2012. Av kvinnorna var 179 000 arbetslösa.

Under 2012 var i genomsnitt 7,7 procent av arbetskraften i åldern 15-74 år arbetslösa. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2011. För männen ökade arbetslösheten med 0,3 procentenheter till 7,9 procent och för kvinnorna låg arbetslösheten på 7,4 procent.

Högst arbetslöshet under 2012 hade Örebro och Gävleborgs län med 9,4 procent arbetslösa och lägst arbetslöshet hade Uppsala län med 6,0 procent.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de som har haft en arbetslöshetstid på minst 27 veckor, utgjorde ungefär en tredjedel av de arbetslösa.

Personer ej i arbetskraften

Gruppen ej i arbetskraften består av personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Under 2012 var 2 054 000 personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften. Av dessa var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Jämfört med år 2011 så ökade antalet pensionärer med 29 000 till 897 000 och antalet personer som uppgav sig vara sjuka minskade med 25 000 till 330 000 personer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiska meddelandet för året 2012.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jacob Hansson
Tfn 08-506 948 24
E-post jacob.hansson@scb.se

Cecilia Karlsson
Tfn 08-506 948 32
E-post cecilia.karlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.