Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) andra kvartalet 2013: Ökad sysselsättning i Stockholm och Skåne

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 09:48 CEST

Under andra kvartalet 2013 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 716 000, en ökning med 38 000 jämfört med samma kvartal 2012. Av dessa var 35 000 utrikes födda. Antalet sysselsatta ökade i Stockholms och Skånes län. Antalet arbetslösa uppgick till 452 000 och arbetslösheten till 8,7 procent. Jämfört med andra kvartalet 2012 är det ingen statistiskt säkerställd ökning i varken antal eller andel arbetslösa.

Befolkningen

Befolkningen i åldern 15–74 år omfattade 7 150 000 personer under andra kvartalet 2013. Jämfört med samma kvartal 2012 är det en ökning med 41 000 personer. Antalet män var 3 617 000 och antalet kvinnor var 3 533 000. Den största ökningen skedde i åldersgruppen 65-74 år, som ökade med 36 000 eller 3,6 procent. Antalet utrikes födda ökade med 42 000 personer.

Personer i arbete

Personer i arbete är de som arbetat minst en timme under en given kalendervecka. Under andra kvartalet 2013 var 4 212 000 personer i åldern 15-74 år i arbete. Jämfört med andra kvartalet 2012 är det en ökning med 33 000. Av befolkningen var 58,9 procent i arbete. Med hänsyn tagen till olikheter i semesteruttag och ledigheter är det ingen säkerställd skillnad jämfört med samma period 2012.

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 147,8 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledigheter är det ingen säkerställd skillnad jämfört med samma kvartal 2012.

Sysselsatta – Fortsatt fler sysselsatta utrikes födda

Antalet personer i åldern 15-74 år som var sysselsatta uppgick under andra kvartalet 2013 till 4 716 000 personer. Jämfört med motsvarande kvartal 2012 är det en ökning med 38 000. I åldersgrupperna 25-34 år och 45-54 år ökade antalet sysselsatta med 19 000 respektive 17 000 personer.

Antalet sysselsatta bland utrikes födda ökade med 35 000 till 759 000 personer. Bland utrikes födda har antalet sysselsatta visat på en statistiskt säkerställd ökning alltsedan årsskiftet 2010/2011.

Antalet sysselsatta ökade i två län. I Stockholms län med 31 000 till 1 136 000 sysselsatta. I Skånes län var ökningen 16 000 till 611 000 sysselsatta.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen var 66,0 procent. Bland männen var den 68,2 procent och bland kvinnorna 63,6 procent. Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 58,6 procent.

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen Tillverkning och utvinning, energi och miljö fortsatte att minska. Under andra kvartalet 2013 minskade denna med 14 000 till 580 000 personer, jämfört med samma period föregående år. Det är femte kvartalet i rad som antalet sysselsatta inom denna näringsgren har minskat.

Av de sysselsatta i åldern 15-74 år var 335 000, eller 7,1 procent, undersysselsatta. Det är en ökning med 35 000 jämfört med andra kvartalet 2012. I åldersgruppen 15-24 år var andelen undersysselsatta 20,2 procent.

Personer ej i arbete

Gruppen personer ej i arbete består av sysselsatta som är frånvarande minst en kalendervecka, arbetslösa samt personer som är utanför arbetskraften. Under andra kvartalet 2013 var det 2 938 000 personer eller 41,1 procent av befolkningen i åldern 15–74 år som inte var i arbete.

Sysselsatta frånvarande hela veckan – 504 000 frånvarande från arbetet

Under andra kvartalet 2013 var det 504 000 av de sysselsatta, eller 10,7 procent, frånvarande från arbetet under minst en vecka. Den vanligaste orsaken till frånvaro var semester. Bland sysselsatta män hade 8,4 procent varit frånvarande från arbetet i minst en vecka. Bland sysselsatta kvinnor var motsvarande siffra 13,2 procent.

Arbetslösa – 452 000 arbetslösa

Under andra kvartalet 2013 var 452 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Arbetslösheten uppgick till 8,7 procent av arbetskraften. Av de arbetslösa var 244 000 män och 207 000 kvinnor. För kvinnorna var arbetslösheten 8,4 procent och för männen 9,0 procent. Jämfört med andra kvartalet 2012 är det ingen säkerställd ökning i varken antal eller andel. Däremot ökade antalet arbetslösa i åldern 16-64 år med 17 000 till 440 000.

Antalet långtidsarbetslösa i åldern 15-74 år, det vill säga personer som hade en sammanhängande arbetslöshetsperiod på 27 veckor eller mer, uppgick under andra kvartalet 2013 till totalt 126 000 personer.

Personer ej i arbetskraften – Färre heltidsstuderande utanför arbetskraften

Under andra kvartalet 2013 uppgick antalet personer ej i arbetskraften till 1 982 000 personer. Det motsvarar 27,7 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Antalet heltidsstuderande utanför arbetskraften och antalet som uppgav att de var sjuka minskade med 28 000 respektive 14 000 personer. Däremot ökade antalet pensionärer med 36 000.

Under andra kvartalet 2013 uppgick de latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat ta ett arbete men som inte sökt något, till 118 000 personer. Det är en ökning med 17 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet latent arbetssökande med 9 000 till 60 000 personer.

 

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetsmarknadsstatus och kön. Andra kvartalet 2013. Antal

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med andra kvartalet 2012.

De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

*) Förtidspensionärer av hälsoskäl ingår i gruppen Sjuka.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiska meddelandet för andra kvartalet 2013.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar

Krister Näsén
Tfn 08-506 949 08
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Peter Beijron
Tfn 08-506 940 06
E-post fornamn.efternamn@scb.se