Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2012: Fortsatt avmattning på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 09:57 CET

I februari 2012 var 4 576 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa var 389 000 och arbetslösheten var 7,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,0 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar sammantaget på att avmattningen på arbetsmarknaden som uppvisats under slutet av 2011 håller i sig.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 645 000 under februari 2012. Av de sysselsatta var 2 442 000 män och 2 203 000 kvinnor. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatt var 65,4 procent.

Enligt säsongrensade data var 377 000 personer arbetslösa i februari 2012. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. För män var arbetslösheten 7,8 procent och för kvinnorna var den 7,2 procent.

Antalet personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 5 022 000 i februari 2012. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 70,7 procent.

Sammantaget visar säsongrensade data att den avmattning som uppvisats under de sista månaderna av 2011 tycks hålla i sig.

Förändringar jämfört med februari 2011 – Originaldata1
Antalet tidsbegränsat anställda minskar med 43 000

Under februari 2012 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till
4 576 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 400 000 medan antalet sysselsatta kvinnor var 2 176 000. Jämfört med februari 2011 är det ingen statistiskt säkerställd förändring. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 437 000 sysselsatta, en minskning med 24 000.

Sysselsättningsgraden i februari 2012 var 64,5 procent. Andelen sysselsatta män i befolkningen uppgick till 66,8 procent medan motsvarande andel för kvinnorna var 62,0 procent.

Jämfört med februari 2011 ökade antalet fast anställda med 78 000 personer till totalt 3 503 000. Samtidigt minskade antalet tidsbegränsat anställda med 43 000 personer. Både förändringen i antalet fast- och tidsbegränsat anställda har sin grund i utvecklingen för kvinnorna. Antalet anställda i den privata sektorn ökade med 49 000 jämfört med motsvarande månad 2011.

Antalet arbetade timmar var 153,0 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2012 i genomsnitt till 153,0 miljoner timmar per vecka. Jämfört med samma månad föregående år är det ingen statistiskt säkerställd skillnad.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,5 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 7,8 procent

I februari 2012 var antalet arbetslösa personer i åldern 15-74 år 389 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent.

Antalet arbetslösa i åldern 15-24 år uppgick under februari 2012 till
147 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet för denna grupp på 25,2 procent. Av de arbetslösa i åldern 15-24 år var 77 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Andelen av befolkningen som stod utanför arbetskraften i februari 2012 var 30,1 procent vilket motsvarar 2 134 000 personer. Den största gruppen utanför arbetskraften var pensionärerna som i februari 2012 uppgick till 888 000. Det är en ökning med 44 000 jämfört med motsvarande period förra året.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2012 uppgick det till 19,3 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 483 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1 Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden februari 2012

 

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330893.aspx

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330893.aspx 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330893.aspx

Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetssökande på förmedlingar, personer i arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i mars publiceras 2012-04-24 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar

Peter Beijron
Tfn 08-506 940 06
E-post peter.beijron@scb.se
Krister Näsén
Tfn 08-506 949 08
E-post krister.nasen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.