Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), fjärde kvartalet 2009: Antalet personer utanför arbetskraften på grund av sjukdom minskade

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:33 CET

Under fjärde kvartalet 2009 var 44,1 procent av befolkningen i åldern 15-74 år, eller 3 082 000 personer, ej i arbete. Det är en ökning med 233 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen beror bland annat på att 69 000 fler personer stod utanför arbetskraften. Antalet personer som stod utanför arbetskraften på grund av sjukdom minskade däremot med 33 000 och uppgick till 422 000 personer.

Samtidigt med detta pressmeddelande publicerar AKU ett pressmeddelande om de undersysselsatta och deras arbetsmarknadssituation under det fjärde kvartalet 2009. Pressmeddelande: Tema undersysselsatta

Befolkningen

Befolkningen i åldern 15-74 år uppgick under det fjärde kvartalet 2009 till 6 987 000 personer – en ökning med 77 000 jämfört med förra året. Befolkningen kan delas in i två grupper: personer i arbete och personer ej i arbete. Gruppen personer i arbete uppgick under fjärde kvartalet 2009 till 3 905 000 och gruppen personer ej i arbete uppgick till 3 082 000.

Personer i arbete – 55,9 procent av befolkningen var i arbete

Under fjärde kvartalet 2009 var 3 905 000 personer i åldern 15-74 år i arbete, varav 2 101 000  var män och 1 804 000 var kvinnor. Det innebär att mer än varannan person, eller 55,9 procent, var i arbete. Jämfört med fjärde kvartalet 2008 minskade antalet och andelen personer i arbete med 156 000 personer respektive 2,9 procentenheter. Andelen som var i arbete var högre bland männen (59,5 procent) än bland kvinnorna (52,2 procent).

De sysselsatta, som innefattar gruppen personer i arbete samt sysselsatta frånvarande hela mätveckan (minst en kalendervecka), uppgick till 4 459 000 personer. Det betyder att andelen sysselsatta av befolkningen (sysselsättningsgraden) var 63,8 procent – en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2008. Bland männen var sysselsättningsgraden 66,4 procent och bland kvinnorna 61,2 procent, vilket är en nedgång med 2,3 respektive 1,9 procentenheter.

Personer ej i arbete – Andelen var högre bland kvinnor än män

Gruppen personer ej i arbete består av undergrupperna sysselsatta som var frånvarande under hela mätveckan, arbetslösa samt personer ej i arbetskraften.

Under fjärde kvartalet 2009 var 3 082 000 personer i åldern 15-74 år i gruppen ej i arbete, en ökning med 233 000 jämfört med samma period förra året. Det innebär att 44,1 procent av befolkningen ej var i arbete, en ökning med 2,9 procentenheter. Ökningen var relativt jämn mellan könen. Andelen som ej var i arbete var högre bland kvinnorna (47,8 procent) än bland männen (40,5 procent). Antalet personer ej i arbete ökade främst på grund av att antalet arbetslösa ökade, men även till följd av att antalet sysselsatta frånvarande hela mätveckan och att antalet personer ej i arbetskraften uppvisade en ökning jämfört med samma kvartal ett år tidigare. Ytterligare en komponent som påverkar antalet personer ej i arbetskraften är befolkningsförändringen. Som tidigare nämnts ökade befolkningen i åldern 15-74 år med 77 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2008.

Sysselsatta frånvarande hela mätveckan – Ökade på grund av semester

Under fjärde kvartalet 2009 var 554 000 personer, eller 12,4 procent av de sysselsatta, frånvarande från arbetet hela mätveckan. Jämfört med fjärde kvartalet 2008 är det en ökning med 61 000 personer, en ökning som förklaras av ett ökat semesteruttag. Det ökade semesteruttaget kan i sin tur förklaras av skillnader i 2008 och 2009 års kalender.

Andelen av de sysselsatta som var borta från arbetet hela mätveckan på grund av sjukdom var 2,3 procent – 1,8 procent bland männen och 2,9 procent bland kvinnorna. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan. Av de 104 000 personer som var frånvarande på grund av sjukdom hade 43 000 varit frånvarande 1-2 veckor och 14 000 i 52 veckor eller längre. Jämfört med fjärde kvartalet 2008 är det en ökning med 20 respektive en minskning med 40 procent.

Arbetslösa – Var tredje arbetslös var långtidsarbetslös

Under fjärde kvartalet 2009 var 402 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket motsvarar en ökning med 103 000 personer jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det innebär att det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter. Bland män var arbetslösheten 8,6 procent, en ökning med 2,6 procentenheter, och bland kvinnor 7,8 procent, en ökning med 1,5 procentenheter. Arbetslösheten steg framförallt bland ungdomar i åldern 15-24 år.

Var tredje arbetslös i åldern 15-74 år var långtidsarbetslös. Det betyder att 132 000 personer, varav 78 000 män och 55 000 kvinnor, hade haft en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än 26 veckor. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 59 000 personer eller 79,6 procent.

Personer ej i arbetskraften – 69 000 fler trots färre sjuka

Under fjärde kvartalet 2009 uppgick antalet personer ej i arbetskraften till 2 127 000. Jämfört med fjärde kvartalet 2008 är det en ökning med 69 000 personer eller 3,3 procent. Det innebär att andelen av befolkningen i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften ökade med 0,6 procentenheter till 30,4 procent. Andelen män som var utanför arbetskraften under fjärde kvartalet 2009 var 27,3 procent, motsvarande andel bland kvinnorna var 33,6 procent.

Gruppen ej i arbetskraften innefattar fyra grupper: sjuka inklusive förtidspensionärer av hälsoskäl (6,0 procent av befolkningen i åldern 15-74 år), studerande på heltid (10,1 procent), pensionärer (11,3 procent) samt övriga (3,0 procent). Den enda grupp som har minskat jämfört med samma kvartal förra året var de sjuka inklusive förtidspensionärer av hälsoskäl. Denna grupp minskade med 33 000 personer och uppgick under det fjärde kvartalet 2009 till 422 000 personer.

Graf: Arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2009 (15-74 år)
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288160.aspx

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2008.

De gråmarkerade rutorna visar vilka undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

*) Förtidspensionärer av hälsoskäl ingår i gruppen Sjuka

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiska meddelandet för fjärde kvartalet 2009. I rapporten återfinns även ett temaavsnitt om ”undersysselsatta”.

Redovisning av resultaten från Arbetskraftsundersökningarna sker även i de utförliga tabellpaketen Grundtabeller, Tilläggstabeller samt Tabeller avseende befolkningen ej i arbete. Dessa tabeller återfinns under länken nedan.

Mer om statistiken


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen årsmedeltal 2009 publiceras 2010-03-04 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar

Daniel Samuelsson
Tfn 08-506 949 78
E-post daniel.samuelsson@scb.se

Kerstin Fredriksson

Tfn 08-506 940 41
E-post kerstin.fredriksson2@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.