Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), fjärde kvartalet 2009 - Tema undersysselsatta: Kvinnor, yngre och utrikes födda vill arbeta mer

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:34 CET

Undersysselsatta, dvs. de som arbetade mindre än vad de skulle vilja, är en undergrupp till de sysselsatta. Under fjärde kvartalet 2009 var det 319 000 personer i åldern 15-74 år, eller 7 procent av de sysselsatta, som var undersysselsatta. Det är en ökning med 23 000 personer jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Under fjärde kvartalet 2009 var undersysselsättningen högre bland kvinnor än män, högre bland lågutbildade än högutbildade och högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda.

Undersysselsättningen var högre bland kvinnor än bland män

Under fjärde kvartalet 2009 var 319 000 personer i åldern 15-74 år undersysselsatta. Av dessa var 131 000 män och 187 000 kvinnor. Bland de sysselsatta kvinnorna var 9 procent undersysselsatta, motsvarande andel bland männen var 6 procent. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet för gruppen som helhet var 4,1 miljoner timmar per vecka vilket motsvarar 103 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Undersysselsättning minskar med stigande ålder för såväl män som kvinnor. Bland de sysselsatta ungdomarna i åldern 15-24 år arbetade var femte mindre än vad de skulle vilja. Motsvarande andelar bland dem i åldern 25-54 år och 55-74 år var 5-9 respektive 2-3 procent.

Undersysselsättningen var högre bland utrikes födda (10 procent) än bland inrikes födda (7 procent). Högst var den bland personer födda i Asien (15 procent) och lägst bland personer födda i Norden utom Sverige (4 procent).

Lågutbildade var undersysselsatta i större utsträckning än högutbildade

Bland sysselsatta personer med förgymnasial utbildning arbetade 10 procent mindre än vad de skulle vilja. Motsvarande andel bland dem med eftergymnasial utbildning var 5 procent. Denna skillnad var särskilt tydligt bland kvinnorna. Bland kvinnor med förgymnasial utbildning uppgick undersysselsättningen till 14 procent men endast till 5 procent bland dem med eftergymnasial utbildning. Bland männen var motsvarande andelar 7 respektive 5 procent.

Undersysselsättningen högst inom ”Hotell och restaurang”

Undersysselsättningen varierade även inom de olika näringsgrenarna. Högst var den inom ”Hotell och restaurang” (16 procent) och lägst inom ”Byggverksamhet (3 procent).

Av dem som arbetade inom den statliga sektorn var det 3 procent som arbetade mindre än vad de skulle vilja, motsvarande andel bland dem som arbetade inom den kommunala sektorn var 9 procent.

Kvinnor hade varit undersysselsatt i mer än ett år i högre utsträckning än män

Under det fjärde kvartalet 2009 hade knappt hälften, eller 45 procent, av de undersysselsatta varit undersysselsatta i 5-26 veckor medan 35 procent hade varit det i mer än sex månader. Förhållandena var likartade för kvinnor och män. Männen hade dock varit undersysselsatta i 1-4 veckor i något högre utsträckning än kvinnorna medan kvinnorna hade varit undersysselsatta i mer än ett års tid i något högre utsträckning än männen.

Många undersysselsatta arbetade heltid

Av de undersysselsatta arbetade 24 procent kort deltid (1-19 timmar per vecka), 51 procent lång deltid (20-34 timmar) och 26 procent heltid (35 timmar eller mer). Över 80 procent av de undersysselsatta kvinnorna arbetade någon form av deltid medan undersysselsatta män till över 40 procent arbetade heltid.  I åldersgruppen 15-24 år arbetade både undersysselsatta män och kvinnor kort deltid i större utsträckning än inom övriga åldersgrupper med undantaget att skillnaden mellan män i åldern 15-24 år och 55-74 år inte var statistiskt säkerställd.

Medan de flesta kvinnor med hemmavarande barn som önskade arbeta mer hade ett deltidsarbete arbetade de undersysselsatta männen med barn till stor del redan heltid.

Mer än fyra femtedelar av de undersysselsatta ville arbeta heltid

Av de undersysselsatta ville 3 procent arbeta kort deltid, 12 procent lång deltid och 85 procent heltid. Bland dem som arbetade kort deltid ville 63 procent arbeta heltid och bland dem som arbetade lång deltid ville 87 procent arbeta heltid. Den vanligaste orsaken till deltidsarbete inom gruppen undersysselsatta var att man saknade eller sökte ett heltidsarbete.

Deltidsarbetande undersysselsatta sökte arbete

Av de undersysselsatta var det 26 procent av männen och 30 procent av kvinnorna som hade sökt arbete. Det var vanligare att ha sökt arbete bland dem som arbetade deltid jämfört med dem som arbetade heltid, detta gällde för såväl män som kvinnor. Av de undersysselsatta som hade sökt arbete var omkring hälften inskrivna på Arbetsförmedlingen.

De flesta undersysselsatta (80 %) önskade utöka sin arbetstid genom att arbeta fler timmar i det nuvarande arbetet.

Publikation

En mer utförlig redovisning av temaavsnittet ”undersysselsatta” återfinns i Statistiska meddelandet för fjärde kvartalet 2009 med start på sidan 13.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen årsmedeltal 2009 publiceras 2010-03-04 kl. 09:30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar

Kerstin Fredriksson
Tfn 08-506 940 41
E-post kerstin.fredriksson2@scb.se

Daniel Samuelsson

Tfn 08-506 949 78
E-post daniel.samuelsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.