Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) fjärde kvartalet 2012: Fortsatt ökning av antalet sysselsatta bland utrikes födda

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 10:36 CET

Under det fjärde kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 658 000, en ökning med 30 000 jämfört med samma kvartal 2011. Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda med 23 000 personer. Arbetslösheten var 7,3 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter. Männens arbetslöshet var 7,6 procent, en ökning med 0,5 procentenheter och kvinnornas arbetslöshet var 7,0 procent. Antalet sjuka utanför arbetskraften minskade med 0,4 procentenheter till 4,5 procent av befolkningen.

Befolkningen
Befolkningen i åldern 15–74 år omfattade 7 131 000 personer under fjärde kvartalet 2012. Jämfört med samma kvartal 2011 är det en ökning med 39 000 personer. Antalet män var 3 607 000 och antalet kvinnor var 3 524 000. Den största ökningen skedde i åldersgruppen 65-74 år, som ökade med 40 000 eller 4,0 procent. Antalet utrikes födda ökade med 35 000 personer.

Personer i arbete
Personer i arbete är de sysselsatta som inte var frånvarande från arbetet minst en kalendervecka. Under fjärde kvartalet 2012 var 4 109 000 personer i arbete, vilket motsvarar 57,6 procent av befolkningen. Det är en minskning med 37 000 eller 0,9 procentenheter. Med hänsyn tagen till olikheter i semesteruttag och ledigheter är det ingen säkerställd skillnad jämfört med samma period 2011.

Sysselsatta – Färre sysselsatta i tillverkningsindustrin
Antalet personer som var sysselsatta uppgick under fjärde kvartalet 2012 till 4 658 000 personer. Jämfört med motsvarande kvartal 2011 är det en ökning med 30 000. I åldersgrupperna 45-54 och 65-74 år ökade antalet sysselsattamed 17 000 respektive 23 000 personer.

Antalet sysselsatta bland utrikes födda ökade med 23 000 personer.Sedan årsskiftet mellan 2010 och 2011 har antalet sysselsatta bland utrikes födda visat på en kontinuerlig statistiskt säkerställd ökning.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen var 65,3 procent. Bland männen var den 67,9 procent och bland kvinnorna 62,7 procent. Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 57,0 procent.

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen Tillverkning och utvinning, energi och miljö minskade med 25 000 till 583 000 personer under det fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period föregående år. Det är tredje kvartalet i rad som antalet sysselsatta i näringsgrenen har minskat.

Av de sysselsatta i åldern 15-74 år var 7,0 procent eller 326 000 personer undersysselsatta, vilket är en ökning med 26 000 jämfört med fjärde kvartalet 2011. I åldersgruppen 15-24 år var andelen undersysselsatta 21,2 procent.

Personer ej i arbete
Gruppen personer ej i arbete består av sysselsatta som är frånvarande minst en kalendervecka, arbetslösa samt personer som är utanför arbetskraften. Under fjärde kvartalet 2012 var det totalt 3 022 000 personer eller 42,4 procent av befolkningen i åldern 15–74 år som inte var i arbete. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 76 000 eller 0,9 procentenheter.

Uppgången i antalet personer ej i arbete förklaras i huvudsak av en ökning av antalet sysselsatta som var frånvarande under minst en kalendervecka. Detta förklaras i sin tur av skillnader i ledigheter mellan fjärde kvartalet 2011 och 2012.

Sysselsatta frånvarande hela veckan – Lägre frånvaro bland män
Under fjärde kvartalet 2012 var 549 000 personer eller 11,8 procent av de sysselsatta frånvarande från arbetet i en vecka eller mer, vilket är en ökning med 67 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2011. Bland sysselsatta män hade 10,2 procent varit frånvarande från arbetet i minst en vecka och motsvarande siffra var 13,6 procent bland sysselsatta kvinnor. Arbetslösa – 368 000 arbetslösa
Under fjärde kvartalet 2012 var 368 000 personer arbetslösa, en ökning med 24 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Av dessa var 201 000 män, en ökning med 16 000 och 167 000 var kvinnor.

Arbetslösheten uppgick till 7,3 procent av arbetskraften. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 0,4 procentenheter. Det är andra kvartalet i rad som arbetslösheten visar på en signifikant ökning. För män uppgick arbetslösheten till 7,6 procent, en ökning med 0,5 procentenheter och för kvinnorna var den 7,0 procent.

Antalet långtidsarbetslösa i åldern 15-74 år, det vill säga personer som hade en sammanhängande arbetslöshetsperiod på 27 veckor eller mer uppgick under fjärde kvartalet 2012 till totalt 111 000 personer. Av de arbetslösa hade nästan var femte person varit arbetslös i minst 52 veckor.

Personer ej i arbetskraften – Antalet latent arbetssökande ökade
Under fjärde kvartalet 2012 uppgick antalet personer ej i arbetskraftentill 2 105 000 personer eller 29,5 procent av befolkningen i åldern 15-74 år, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet heltidsstuderande minskade med 19 000, antalet personer som uppgav att de var sjuka med 28 000 medan antalet pensionärer ökade med 20 000.

Under fjärde kvartalet 2012 uppgick de latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat ta ett arbete men som inte sökt något, till 158 000 personer. Det är en ökning med 32 000 jämfört med samma kvartal föregående år. De latent arbetssökande ökade främst bland männen och i åldersgruppen 15-24 år.

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetsmarknadsstatus och kön. Fjärde kvartalet 2012. Antal

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2011.

De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

*) Förtidspensionärer av hälsoskäl ingår i gruppen Sjuka.

Publikation
En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiska meddelandet för fjärde kvartalet 2012. Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. Nästa publiceringstillfälle
2013-02-26 publiceras ett pressmeddelande och ett Statistiskt meddelande om arbetad tid.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar
Fanny Byh Törnquist
Tfn 08-506 944 33
E-post fanny.byhtornqvist@scb.se

Christer Rosén
Tfn 08-506 946 34
E-post christer.rosen@scb.se