Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) fjärde kvartalet 2012 – Tema: Den faktiska medelarbetstiden under 2012 var 30,6 timmar per vecka

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 09:39 CET

Under 2012 var den överenskomna arbetstiden för de sysselsatta i genomsnitt 37,1 timmar per vecka. Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden var 30,6 timmar per vecka. Andelen som hade en överenskommen arbetstid motsvarande heltid var 76,7 procent. De sysselsatta var frånvarande i genomsnitt 21,0 procent av den avtalade arbetstiden. Av de sysselsatta arbetade 39,3 procent på obekväma arbetstider.

76,7 procent av de sysselsatta arbetade heltid

För sysselsatta var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden 30,6 timmar per vecka. Den överenskomna arbetstiden var i genomsnitt 37,1 timmar per vecka. 76,7 procent hade en överenskommen arbetstid motsvarande heltid, 17,1 procent lång deltid och 6,2 procent kort deltid. Den korta deltiden var klart vanligast i åldersgrupperna 15-19 år och 65-74 år. Den bransch där heltidsarbetande var minst vanligt var hotell- och restaurangbranschen.

Frånvaron 2012 en femtedel av den avtalade arbetstiden

För sysselsatta uppgick frånvaron till i genomsnitt 21,0 procent av den avtalade arbetstiden. Uppdelat efter frånvaroskäl bestod 9,8 procent av den avtalade arbetstiden av semester, 3,2 procent av sjukfrånvaro, 3,2 procent av föräldraledighet och 2,6 procent av helgdagar. Frånvaro av övriga skäl var 2,3 procent.

1,1 övertidstimmar per vecka – 58 timmar per år

För anställda uppgick den arbetade övertiden till i genomsnitt 1,1 timmar per vecka. Av övertidstimmarna var 0,8 timmar per vecka med ersättning och 0,3 timmar utan ersättning. Männen arbetade mer övertid än kvinnorna. I yrken med högre kvalifikationskrav arbetades fler övertidstimmar.

I yrken som kräver gymnasiekompetens arbetade hälften obekväma arbetstider

Under 2012 var det 39,3 procent som arbetade på obekväma arbetstider. Den vanligaste formen av obekväm arbetstid var helgarbete, en tredjedel av de sysselsatta arbetade helg. Obekväma arbetstider var vanligast i yrken som kräver gymnasiekompetens där 50,4 procent arbetade på obekväma arbetstider.

Publikation

En mer utförlig redovisning återfinns i temarapporten Arbetad tid 2012- Hur mycket arbetar vi och när?

Statistiskt meddelande AM 110 SM 1301

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar

Peter Beijron
Tfn 08-506 940 06
E-post peter.beijron@scb.se

Janna Grevillius
Tfn 08-506 947 99
E-post janna.grevillius@scb.se