Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) första kvartalet 2013 – Tema: 7,5 procent av de svenska ungdomarna varken arbetar eller studerar

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 10:07 CEST

Under 2011 var ungdomsarbetslösheten i åldern 15-24 år i Sverige 22,8 procent, vilket är högre än EU-genomsnittet. Bland de äldre ungdomarna 20-24 år var dock arbetslösheten lägre än i EU27. Andelen svenska ungdomar som varken arbetade eller studerade (NEET) var 7,5 procent vilket är lägre än EU-genomsnittet. Studerande utgjorde cirka hälften av de arbetslösa ungdomarna i Sverige.

2011 var ungdomsarbetslösheten 22,8 procent, vilket kan jämföras med EU-genomsnittet på 21,3. Det innebär dock inte att mer än var femte ungdom är arbetslös1. Lägst arbetslöshet bland personer 15-24 år hade Nederländerna med 7,7 procent. Högst var ungdomsarbetslösheten i Spanien där den var 46,4 procent. I Sverige var dock ungdomsarbetslösheten högre bland personer som studerade än bland personer som inte studerade. Det är alltså studerande som förklarar att Sverige har högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet för EU. Bland de arbetslösa ungdomarna betraktade sig 41,5 procent sig i huvudsak som studerande, medan 57,5 procent betraktade sig som arbetssökande.

Skillnaderna störst bland 15-19-åringar

En åldersuppdelning av ungdomsarbetslösheten i yngre, 15-19 år, och äldre, 20-24 år, visar att skillnaderna mellan länderna var störst i den yngre åldersgruppen där majoriteten går i gymnasiet. I Sverige var arbetslösheten 34,3 procent bland 15-19-åringar och 18 procent bland 20-24 åringar. Det innebär att ungdomsarbetslösheten låg över EU-genomsnittet för den yngre åldersgruppen, men under EU-genomsnittet för 20-24-åringar.

Utbildningssystemet kan delvis förklara skillnader

Lärlingar som får lön klassificeras som sysselsatta i AKU. I länder med utbredda lärlingsprogram där deltagarna får lön, så som Tyskland och Österrike, gör detta att arbetslöshetstalet hålls tillbaka. Till skillnad från flertalet övriga länder har Sverige mycket få lärlingar. I länder där studiemedel inte betalas ut under sommaren, så som Sverige, Finland och Island, ökar incitamenten att söka sommarjobb. Andelen ungdomar som söker arbete, och även andelen som avvaktar ett sommarjobb av de arbetslösa, var högre under första halvåret i dessa länder.

Vanligt med korta arbetslöshetstider bland unga

Under 2011 var 32 procent av de arbetslösa ungdomarna i Sverige arbetslösa i mindre än en månad. Sverige hade också en relativt låg andel, 20 procent, långtidsarbetslösa2 ungdomar i ett internationellt perspektiv. Detta kan jämföras med Storbritannien och Tyskland där över 40 procent av de arbetslösa ungdomarna var långtidsarbetslösa.

Andelen som varken arbetar eller studerar (NEET)

Ett annat vedertaget sätt att beskriva de ungas arbetsmarknadssituation är med det internationella måttet NEET (not in employment, education or training). Det beskriver andelen av ungdomarna som varken arbetar eller studerar. I Sverige var denna andel 7,5 procent av befolkningen 15-24 år 2011, vilket är lägre än EU-genomsnittet på 12,9 procent. Sverige och Nederländerna var de två länder där andelen i befolkningen 15-24 år som varken arbetade eller studerade var lägre än andelen i befolkningen som var arbetslös enligt det officiella arbetslöshetsmåttet. Skälet till detta är att en stor del av de arbetslösa i Sverige och Nederländerna var studerande.

Hög andel med tidsbegränsad anställning bland studerande

I Sverige hade 57 procent av de sysselsatta ungdomarna en tidsbegränsad anställning, vilket var högre än övriga nordiska länder. I Danmark var 22 procent av de sysselsatta ungdomarna tidsbegränsat anställda. Delar man upp ungdomsgruppen i studerande och icke-studerande framgår det att det främst var sysselsatta studerande som hade tidsbegränsade anställningar. Bland dessa hade 76 procent en tidsbegränsad anställning. Motsvarande siffra bland personer som inte studerar var 49 procent.

Viktigt att notera är att arbetslöshetstalet beräknas som andel arbetslösa av arbetskraften och inte av befolkningen. Bland hela ungdomsgruppen i Sverige är det inte mer än cirka hälften som ingår arbetskraften, som består av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa. Övriga befolkningen ingår inte i arbetskraften, främst på grund av att de studerar och inte efterfrågar arbete.

2 Långtidsarbetslöshet definieras här som arbetslösa i sex månader eller mer.

Publikation

En mer utförlig redovisning återfinns i temarapporten Ungdomars arbetsmarknadssituation – en europeisk jämförelse (Statistiska meddelanden AM 110 SM 1302).

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar

Anna Broman
Tfn 08-506 944 26
E-post anna.broman@scb.se

Daniel Samuelsson
Tfn 08-506 949 78
E-post daniel.samuelsson@scb.se