Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2011: Nedgång i antalet sysselsatta återhämtad

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:42 CET

I januari 2011 var 4 546 000 personer i åldern 15–74 år sysselsatta. Det är 136 000 fler än i januari 2010. Arbetslösheten uppgick till 8,2 procent ej säsongrensat, och 7,9 procent säsongrensat. Arbetade timmar ökade med 3,5 procent jämfört med januari föregående år.

Det säsongrensade antalet sysselsatta är denna månad på samma nivå som hösten 2008, då försämringen på arbetsmarknaden inleddes. De senaste årens nedgång i antalet sysselsatta är därmed återhämtad. Andelen sysselsatta av befolkningen är däremot på en lägre nivå än 2008.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1
Sysselsättningen fortsätter att visa en uppåtgående trend för både män och kvinnor. Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år steg säsongrensat till 4 622 000 personer, varav 2 446 000 var män och 2 176 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden, d.v.s. den sysselsatta andelen av befolkningen, uppgick till 65,5 procent säsongrensat och uppvisar en positiv trend för såväl män som kvinnor.

Arbetslösheten visar liksom föregående månader en nedåtgående trend bland både män och kvinnor. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 395 000 personer, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,9 procent av arbetskraften. Bland männen var det säsongrensade arbetslöshetstalet 8,0 procent och bland kvinnorna 7,8 procent.

Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 017 000 personer enligt säsongrensade data och ökade i högre takt än föregående månader. Andelen i befolkningen i åldern 15-74 år som tillhör arbetskraften, d.v.s. arbetskraftstalet, uppgick till 71,1 procent. För både män och kvinnor är trenden för arbetskraftstalet uppåtgående.

Förändringar jämfört med januari 2010 - Originaldata1
136 000 fler sysselsatta

Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgick i januari 2011 till 4 546 000. Jämfört med januari 2010 är det en ökning med 136 000 personer, varav 85 000 var män och 51 000 var kvinnor.

Sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år uppgick denna månad till 64,5 procent, 67,4 procent för män och 61,4 procent för kvinnor. Jämfört med januari 2010 är det en uppgång med 1,8 procentenheter för männen och 1,0 procentenheter för kvinnorna.

Antalet fast och tidsbegränsat anställda ökade i januari med 91 000 respektive 65 000 jämfört med januari 2010. Ökningen av fast anställda bestod till största delen av män.

Det var främst anställda inom privat sektor som ökade i antal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade antalet anställda inom denna sektor med 85 000 män och 51 000 kvinnor.

Arbetade timmar ökade 3,5 procent
Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 141,2 miljoner i januari 2011. Med hänsyn tagen till kalenderskillnader ökade antalet arbetade timmar med 3,5 procent jämfört med januari 2010.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner av personer som är folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet övertidstimmar uppgick i januari till 4,4 miljoner i genomsnitt per vecka. Antalet övertidstimmar som utfördes mot ersättning ökade med 424 000 jämfört med januari 2010, medan övertidstimmar utan ersättning minskade med 160 000.

Långtidsarbetslösheten minskar
Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick i januari till 408 000 personer, vilket är en minskning med 44 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det relativa arbetslöshetstalet för personer i åldern 15-74 år uppgick denna månad till 8,2 procent, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med januari 2010. Bland män var arbetslöshetstalet 8,4 procent och bland kvinnor 8,0 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 148 000, varav mer än hälften var heltidsstuderande. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 24,6 procent vilket är en minskning med 5,4 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år.

I januari var 122 000 långtidsarbetslösa, dvs. hade sökt arbete i mer än 6 månader. Det är en minskning med 23 000 personer jämfört med januari föregående år.

Ej i arbetskraften
Antalet personer som inte ingår i arbetskraften uppgick i januari 2011 till 2 099 000 i åldern 15–74 år, varav 942 000 var män och 1 157 000 var kvinnor. Bland männen är det en minskning med 29 000 jämfört med januari 2010.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet och uppgick i januari 2011 till 20,2 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 505 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden januari 2011

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308552.aspx

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308552.aspx

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308552.aspx

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308552.aspx

Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308552.aspx

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308552.aspx

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308552.aspx

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308552.aspx

Definitioner och förklaringar
Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar


Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningarna i februari publiceras 2011-03-17 kl. 09:30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar
Petter Hällberg
Tfn 08-506 943 18
E-post petter.hallberg@scb.se
Katja Olofsson
Tfn 08-506 948 07
E-post katja.olofsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.